Voimistelu, naisten telinevoimistelu, Espoon Telinetaiturit


Vastuuhenkilöt: Griguich, Kira; Lintula, Olli-Pekka; Reinikka, Juulia.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

Riittävä kokonaisliikuntamäärä

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

Lapsuusvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

Riittävä kokonaisliikuntamäärä

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

Valintavaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen 

Valintavaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen 

Huippuvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

Huippusuorituksien saavuttaminen

Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa

Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen 

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 Taito

   Liikkumisen perustaitojen harjoittelu

Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle    

 

Fyysinen kehittyminen

Pituuskasvu ja painon nousu nopeaa, myös taidon oppiminen nopeaa

Kehon mittasuhteen muuttuvat

Lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja

Hermoston kehittyminen nopeaa

Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuusharjoittelun (passiivinen) aloittaminen

 • alaraajat; etu-takasuunta, sivu
 • molemminpuolisuus
 • aukikierto
 • nilkat
 • selkä- ja hartialinja

Nopeus

Nopeus- ja koordinaatio- harjoitteita

 • perusnopeuden ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä

Voima

Voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa

 • kehonhallinnan kehittäminen

Kestävyys

Peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa

Tasapaino

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Onnistumisten kokeminen 

Itseluottamuksen tukeminen

Keskittymistaitojen harjoitteleminen

  

Lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta

Kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti

Pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin

Uudet tilanteet usein pelottavia

 

Terve Urheilija, LiVE

 

NTV_FIG_ikäryhmienkehit
ysvaiheet_käännettySuomeksi.
doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

 

Taito

Liikkumisen perustaitojen vahvistaminen

Monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu

Monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle

Lajiliikkeiden ydinosien oppiminen

Vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi

Havaintotaitojen kehittäminen

Harjoittelun runsas variointi

Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti

Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

 

Fyysinen kehittyminen

Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin

Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy

Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset

Sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu

Liikkuvuus

Molemminpuolinen liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) on ikäkauden tärkein ominaisuus

 • puhtaat spagaattilinjat

Nopeus

Nopeus on ikäkauden painopiste

 • nopeus- ja koordinaatioharjoittelu
 • liikenopeus

Voima

Perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima (ilman lisäpainoja)

Kestävyys

Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella

Tasapaino

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Onnistumisten kokeminen 

Itseluottamuksen tukeminen  

Lapsi oppii mallista

Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa

Haluaa olla keskipisteenä

Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita

Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen

KkilpaiKilpKkkkkkkkKKilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen  

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 

 

Taito

Laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle

Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi

Motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi

Harjoitteiden runsas variointi

Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti

Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 

 

Fyysinen kehittyminen

Kasvupyrähdys alkaa

 • Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Pienet lihasryhmät kehittyvät

Kehon osien kasvu eriaikaista

Keskushermosto on lähes täydellisesti kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Liikkuvuus 

Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen); kiinnitettävä erityistä huomioita kasvukauden aikana

 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito

Hyvä lihastasapaino

Nopeus

Nopeustaitavuus

Kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoittelu

Voima

Lajinomainen kestovoima ja nopeusvoima (ilman lisäpainoja, omalla keholla ja kuminauhojen ym. vastuksella)

Kasvipyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi

Kestävyys

Peruskestävyys

 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa
 • aerobista harjoittelua tulisi olla jossain muodossa mukana päivittäin vähintään 30 min

 

 

mpmmonimoni 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen 

Itseluottamuksen tukeminen  

Käsitteiden ymmärtäminen ja päätöksentekokyky paranee

Itsekeskeinen ajattelu lisääntyy

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen huomattava

Yhteistyökyky ja vastuuntuntoisuus lisääntyvät

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opetteleminen

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitsemisen opetteleminen 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa  

 

Taito

Vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle

Suuri määrä toistoja

Eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa

Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

 

Fyysinen kehittyminen

Kasvupyrähdys hidastuu

Luuston kasvu jatkuu

Hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana

 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito

Hyvä lihastasapaino

Nopeus

Nopeustaitavuus

Voima

Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima (myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)

Kestävyys

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella

Lajinomainen maksimikestävyys

  

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Onnistumisten kokeminen

Itseluottamuksen tukeminen

Kriittinen ajattelu on hyvin kehittynyttä

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen edelleen suuri

Urheilijat etsivät vakaata minäkuvaa

Tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen 

Taito

Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen

Liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito

Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen 

 

Fyysinen kehittyminen

Fyysisesti keho saavuttaa täyskasvuisuuden

 

Fyysinen harjoittelu

Liikkuvuus

Liikkuvuus (aktiivinen)

Hyvä lihastasapaino

Nopeus

Lajinomainen nopeustaitavuus

Voima

Lajinomainen kesto-, nopeus- ja maksimivoima (myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)

Kestävyys

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella

Lajinomainen maksimikestävyys

   Lajinomainen

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Onnistumisten kokeminen

Itseluottamuksen tukeminen 

Sääntöjen ja ohjeiden täydellinen ymmärrys

Tarve itsenäisyyteen ja päätöksentekoon

Urheilijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hyväksyä oman toiminnan seuraukset

Urheilijan arjen hallinta

Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen 

Lajitaidot

Motoristen taitojen hankinta

Telineiden alkeiden opettelu

Trampoliiniharjoittelu

 

A-osat ja B-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

LIITE PUUTTUU!

Pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämisessä

Trampoliiniharjoittelu

 

A-osat, B-osat ja C-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

 

EsTT toteutus

 • Perusominaisuuksien painotus
 • Trampoliiniharjoittelu osa viikko-ohjelmaa
 • Noudatetaan seuran liikekehittelyjärjestelmää, tehdään vastaavat vuosittaiset testit
 • Kausisuunnitelmaan sisältyy nykyisen kilpailuluokan ja seuraavan liikekehittelyt sekä mahdollisesti Minori-testit

Teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittely perustuen perusliikkeiden hallintaan ja ominaisuuksiin

Trampoliiniharjoittelu

 

EsTT toteutus

 • Perusominaisuuksien painotus
 • Trampoliiniharjoittelu osa viikko-ohjelmaa
 • Noudatetaan seuran liikekehittelyjärjestelmää, tehdään vastaavat vuosittaiset testit
 • Kausisuunnitelmaan sisältyy nykyisen kilpailuluokan ja seuraavan liikekehittelyt sekä mahdollisesti Minori-testit

B-osat, C-osat ja D-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

Teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien kehittely

Trampoliiniharjoittelu 

 

C-osat, D-osat, E-osat ja F-ja G-osien kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

 

EsTT toteutus

 • Noudatetaan seuran liikekehittelyprosessia
 • Vähintään 2* vko trampoliiniharjoittelu
 • 1-2 * vko baletti- ja perusvoimisteluharjoitus
   

Teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien suorituspuhtauden lisääminen 

Trampoliiniharjoittelu

 

 

D-osat, E-osat, F-osat ja G-osat

Katso liite "Lajitaidot"

 

EsTT toteutus

 • Noudatetaan seuran liikekehittelyprosessia
 • Vähintään 2* vko trampoliiniharjoittelu
 • 1-2 * vko baletti- ja perusvoimisteluharjoitus
Teema / Ikävuodet0 − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä.
L
ajista innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

 

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • Seuran jumppakoulu ja lajiryhmät  2-5v 1-2 krt / vko
 • Esi-kilparyhmä 3*vko 4,5/vko
 • Kilparyhmä 3-5*vko -> 10h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa / koululiikunnan, ulkoilut tms. 

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20 h / vko

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, STM
 

Leiritys

 • Lomaleireillä harjoituksia lähes joka päivä; 3-4h/pvä

Suunnittelu ja seuranta

 • Valmennuksen tuntisuunnitelma
 • Läsnäoloseuranta
 • Ominaisuudet ja lajitaito - pronssi- ja hopeamerkki
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävästä monipuolisesta liikunnasta ja perustaitojen kehittämisestä
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • Esi-kilparyhmä aloittaa noin 14 voimistelijan suuruisena. Ryhmällä aina oma valmentaja ja usein apuvalmentaja
 • Kilparyhmävaiheessa 8-10 voimistelijaa / ryhmä. Ryhmällä aina oma valmentaja ja usein apuvalmentaja

 

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista 

 

 

 Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 4-5 krt / vko
 • 8-15 h / vko

 

EsTT toteutus

 • 4-5 krt/vko
 • 10-15h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

 

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20 h / vko

 

EsTT toteutus

 • Ei seurata
 • Tavoitteena jakaa informaatiota vanhempainilloissa

Kouluikäisten liikuntasuositukset, NS

Leiritys

 • Minorileirit
 • 10-50 pv/v

 

EsTT toteutus

 • Lomaleirit koulujen loma-aikoina; 3-6h/valmennusta/pvä
 • Seuran talvileiri 3pvä Kisakalliossa; 6h/pvä
 • Seuran kesäleiri noin 7pvä; 6-8h valmennusta/pvä
 • Alueminorileirit, joille valitaan potentiaalisimmat Minoreihin valittavat
 • Pilottivaiheessa Tehotreenipäivä kerran kuussa (1 arkipäivä 6 h harjoittelua ja omatoimista koulunkäyntiä)

Suunnittelu ja seuranta

 • Valmennuksen tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma
 • Määrä - läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Fyysiset ominaisuudet ja perustaidot - kulta- ja timanttimerkki
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi
 •  

EsTT toteutus

 • Kausi-, viikko ja tuntisuunnitelmat
 • Läsnäoloseuranta; kokonaisliikutamäärän seurantaa ei ole
 • Toteutamme liiton kulta- ja timanttimerkkijärjestelmää
 • Seuran omat testit (liikkuvuus, voima ja taito)
 • Liiketekniikka- ja kehonhallinta osaaminen ja toteutus on hyvällä tasolla
 • Kasvupyrähdysten huomioimisen seuran laajuinen osaaminen ja toteutus alkaa 4/2013
 •  

Ryhmäkoko

 • noin 8 voimistelijaa / valmentaja

 

EsTT toteutus

 • 8-10 voimistelijaa / ryhmä; 70% ajasta 2 valmentajaa

  

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä kilpailemiseen totuttautuminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta.

 

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 5-8 krt / vko
 • 15-24 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko

Leiritys

 • Lomaleirit koulujen loma-aikoina; 3-6h/valmennusta/pvä
 • Seuran talvileiri 3pvä Kisakalliossa; 6h/pvä
 • Seuran kesäleiri noin 7pvä; 6-8h valmennusta/pvä
 • Alueminorileirit, joille valitaan potentiaalisimmat Minoreihin valittavat
 • Minorileirit
 • 20-50 pv/v 

Suunnittelu ja seuranta

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • Läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Fyysiset ominaisuudet ja perusliikkeet - timanttimerkki
 • Liikeyhdistelmät ja sarjat - sarjojen määrä
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 8 voimistelijaa / valmentaja

 

Valmennus yksilöllistä ja vuoropuhelua. Vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta 

 

Lajiharjoitusmäärä 
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 6-10 krt / vko
 • 20-32 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

 Kokonaisliikuntamäärä

 • 25-37 h / vko 

Leiritys

 • Lomaleirit koulujen loma-aikoina; 3-6h/valmennusta/pvä
 • Seuran talvileiri 3pvä Kisakalliossa; 6h/pvä
 • Seuran kesäleiri noin 7pvä; 6-8h valmennusta/pvä
 • Minorileirit
 • Tyttöjen maajoukkuerinkileirit
 • 50-80 pv/v  

Suunnittelu ja seuranta

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • Läsnäoloseuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • Vaativammat liikkeet (C-osat ja vaikeammat) - onnistumisten määrä
 • Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset)
 • Sarjat - onnistumisprosentti
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 6 voimistelijaa / valmentaja

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen 

 

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 7-11 krt / vko
 • 20-32h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan, juoksulenkit tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit  

Kokonaisliikuntamäärä

 • 25-37 h / vko

Leiritys

 • Lomaleirit koulujen loma-aikoina; 3-6h/valmennusta/pvä
 • Seuran kesäleiri noin 7pvä; 6-8h valmennusta/pvä
 • Seuran leirit
 • Naisten maajoukkuerinkileirit
 • 50-100 pv/v 

Suunnittelu ja seuranta

 • Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • Harjoituspäiväkirja
 • Läsnäoloseuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (kovat / kevyet / palauttavat harjoitukset sekä vapaapäivät)
 • Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • Vaativammat liikkeet (D-osat ja vaikeammat) - onnistumismäärä / -prosentti
 • Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) - onnistumismäärä / -prosentti
 • Sarjat - onnistumisprosentti
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 4 voimistelijaa / valmentaja

 

Kilpaileminen

Enintään 4 kilpailua / vuosi

Kansalliset kilpailut

NTV luokkakilpailujärjestelmä

 

Enintään 6 kilpailua / vuosi

Kansalliset kilpailut

 • Voimistelu Asema
 • Kilpalinjan luokkakilpailut

Enintään 8 kilpailua / vuosi

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut

 • Kilpalinjan luokkakilpailut
 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • Kansainväliset kutsukilpailut; Mälar-cup

Enintään 14 kilpailua / vuosi

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut

 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • FinGym
 • SM-kilpailut
 • Kansainväliset kutsukilpailut; Mälar-cup

Kansainväliset arvokilpailut

 • JPM
 • PEM
 • JEM
 • EYOF
 • YOG

Enintään 20 kilpailua / vuosi  

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut

 • Maajoukkuelinjan luokkakilpailut
 • FinGym
 • SM-kilpailut
 • Kansainväliset kutsukilpailut

Kansainväliset arvokilpailut

 • PM
 • PEM
 • EM
 • Maailmancup
 • MM
 • Test Event
 • Olympialaiset

 

Testit ja tarkastukset

Fyysiset ominaisuudet

Ryhtitarkastus

Terveystarkastus

 • Neuvola
 • Kouluterveydenhuolto

Liiketestit

Fyysiset ominaisuudet

Ryhtitarkastus

Terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto

Liiketestit

Fyysiset ominaisuudet

Lihastasapainotestit

Urheilijan terveystarkastus

Liiketestit

Kasva urheilijaksi -testit, NS

 

Minori-testistö
2012.pdf

Fyysiset ominaisuudet

Lihastasapainotestit

Urheilijan terveystarkastus

Liiketestit

Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti

Fyysiset ominaisuudet

Lihastasapainotestit

Urheilijan terveystarkastus

Liiketestit

Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti 

Teema / Ikävuodet0 − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Tukitoimet

Liikunnallisesta ja terveellisestä elämäntavasta viestittäminen perheelle 

Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopetusta väh. 1h/vko

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa 

 

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopetusta väh 2h/vko 

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Säännöllinen lihashuolto (hieroja)

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu valmentautumisessa

ADT-ohjaus

 

Suomen Antidopingtoimikunta

 Anti

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopetusta väh 2h/vko 

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Säännöllinen lihashuolto (hieroja)

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu valmentautumisessa

ADT-ohjaus 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopetusta väh 2h/vko 

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Säännöllinen lihashuolto (hieroja)

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu valmentautumisessa

ADT-ohjaus

Mediakoulutus

Manageri

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat, Olympiakomitea ja yhteistyökumppanit 

Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille

Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Jumppakouluohjaaja
 • Lajivalmentajan peruskoulutus (I-TASO)
 • Useimmilla II-Taso
 • Useimmilla oma kilpavoimistelutausta

 KouluKouluKOu

Koulutuspolku

EsTT toteutus

- Päävalmentaja (Podobed) Voimisteluvalmentajatutkinto (Opettajainkoulutuslaitos/Urheilulinja) Tseljabinsk

- Ohjaajat Jumppakoulu, Voimisteluliiton Taso I

Rooli

Luotettava aikuinen

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Esikuva

Avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Koulutettu ammattivalmentaja,  

 • Vähintään I-Taso
 • Useimmilla lajivalmentajan jatkokoulutus (II-TASO)
 • Useilla Voimisteluliiton Nomini-koulutus
 • FIG:n akatemia L1
 • tai muu vastaava osaaminen

 

 

EsTT toteutus

- Päävalmentaja (Podobed) Voimisteluvalmentajatutkinto (Opettajainkoulutuslaitos/Urheilulinja) Tseljabinsk. Tuomarikoulutus

- Valmentajilla Taso I; tavoite kaikilla Taso II 2016 mennessä

- Valmentajilla osalla Noviisi-koulutus, tavoite osallistua vuosittain

- Valmentajilla tavoite osallistuminen Tirrenia leirille vuosittan

- Ohjaajat Jumppakoulu, Voimisteluliiton Taso I; Hopea- ja Kultaryhmille tavoitellaan Taso II koulutuksia 2016 mennessä

- HOPS kaikkien valmentajien kohdalla tehty 2013 aikana

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Luotettava aikuinen

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä

Esikuva

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään

 • Vähintään I-Taso
 • Useimmilla lajivalmentajan jatkokoulutus (II-TASO)
 • Useilla Voimisteluliiton Nomini-koulutus
 • Tavoitteena lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • FIG:n akatemia L2
 • tai muu vastaava osaaminen

 

EsTT toteutus

- Päävalmentaja (Podobed) Voimisteluvalmentajatutkinto (Opettajainkoulutuslaitos/Urheilulinja) Tseljabinsk. Tuomarikoulutus

- Valmentajilla Taso I; tavoite kaikilla Taso II 2016 mennessä

- Valmentajilla osalla Noviisi-koulutus, tavoite osallistua vuosittain

- Valmentajilla tavoite osallistuminen Tirrenia leirille vuosittan

- HOPS kaikkien valmentajien kohdalla tehty 2013 aikana

  

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Luotettava aikuinen

Roolimalli ja esikuva

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen 

Drop-out´n ehkäisijänä toimiminen 

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • FIG:n akatemia L3
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV tai V TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

EsTT toteutus

- Päävalmentaja (Podobed) Voimisteluvalmentajatutkinto (Opettajainkoulutuslaitos/Urheilulinja) Tseljabinsk. Tuomarikoulutus

- Valmentajilla Taso I; tavoite kaikilla Taso II 2016 mennessä

- Valmentajilla osalla Noviisi-koulutus, tavoite osallistua vuosittain

- Valmentajilla tavoite osallistuminen Tirrenia leirille vuosittan

- HOPS kaikkien valmentajien kohdalla tehty 2013 aikana (valmentaja vastaa itse)

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Positiivinen auktoriteetti

Roolimalli ja esikuva

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

  

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

 Kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Drop-out´n ehkäisijänä toimiminen 

 Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailumenestyksen merkityksen ymmärtäminen suhteessa "laji-ikään"

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Liikunnan ammattitutkinto (IV tai V TASO)
 • FIG:n akatemia L3
 • tai muu vastaava osaaminen
 • Täydennyskoulutus

 

 

EsTT toteutus

- Päävalmentaja (Podobed) Voimisteluvalmentajatutkinto (Opettajainkoulutuslaitos/Urheilulinja) Tseljabinsk. Tuomarikoulutus

- Valmentajilla Taso I; tavoite kaikilla Taso II 2016 mennessä

- Valmentajilla osalla Noviisi-koulutus, tavoite osallistua vuosittain

- Valmentajilla tavoite osallistuminen Tirrenia leirille vuosittan

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde.

 Roolimalli ja esikuva.

 Positiivinen, mutta vaativa.

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7"

Voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen sanattoman ja sanallisen viestinnän keinoin

Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi 

 

EsTT toteutus

 • Vuosittaiset kannustavan palautteen kurssit ja seminaarit
 • Vuosittainen Vertaisarviointi-prosessi kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla

 

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 
aktiivinen voimistelu-uran aloitus

 

Urheilullinen elämäntapa

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 2-3h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

Urheilijan ravitsemus, OK&HK

Hyvä lasten ja nuorten urheilu, NS 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoitustilanteessa viihtyminen

Voimistelun ilon löytäminen

Lajileikeistä innostuminen

Ryhmässä toimimaan oppiminen

 

Kasva Urheilijaksi, NS 

 

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

 

Urheilullinen elämäntapa

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen

Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 

Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille, NS 

 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoitustilanteessa viihtyminen

Voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen

Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen

Oppimisesta kiinnostuminen

Harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen

Ryhmän merkityksen kasvaminen 

Kilpailemiseen opetteleminen

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”
kilpaurheilijaksi kasvaminen

 

Urheilullinen elämäntapa

Urheilijan elämäntapa

Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen

Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoittelusta nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen

Itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen

Ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen

Halun menestyä kasvaminen

Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen

Säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

”KEHITTYY JA MENESTYY”
voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

 

 Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

 Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Harjoittelusta nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen

Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen

YlpSitoutuminen vuositasKehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen

Arjen valintojen merkityksen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen ymmärtäminen

Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 

Kilpailemisesta nauttiminen

Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

Tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

Huippu-urheilija.fi, OK 

 

vaikutus valmen

”VALLOITTAA JA VOITTAA”
kansainvälinen ura

 

Urheilullinen elämäntapa

Huippu-urheilijan elämäntapa

Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen

Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h

Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen

Voimistelun ilon säilyttäminen

Systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen

Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen

Halun kehittymiseen ylläpitäminen

Hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen

Vuorovaikutuksen edelleen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

Pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

Teema / Ikävuodet0 − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Kodin rooli

Kuljeta, kustanna, kannusta

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen

Ravinnosta ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö valmentajan kanssa

Pääsääntöisesti kerran vuodessa oleva talkootehtävä jonkin tapahtuman yhteydessä.

 

Lapsen kasvu ja kehitys, MLL

Entourage, KOK 

 

 

Kuljeta, kustanna, kannusta

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ravinnosta ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa

Tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin

 

Pääsääntöisesti kerran vuodessa oleva talkootehtävä jonkin tapahtuman yhteydessä.

 

Kuljeta, kustanna, kannusta

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ravinnosta ja levosta huolehtiminen

Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa

Urheilua tukevan yläkoulun valitseminen

Pääsääntöisesti kerran vuodessa oleva talkootehtävä jonkin tapahtuman yhteydessä.

 

Kuljeta, kustanna, kannusta

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen

Omatoimisen harjoittelun tukeminen

Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset

Auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen

Tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet

Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa

Urheilulukion valinnassa tukeminen

Pääsääntöisesti kerran vuodessa oleva talkootehtävä jonkin tapahtuman yhteydessä.

 

Ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja

Taloudellinen tukija

Auttaa ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa

Pääsääntöisesti kerran vuodessa oleva talkootehtävä jonkin tapahtuman yhteydessä.

 

Koulu ja opiskelu

Yhteistyö päiväkodin / koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntaleikkikoulu

Esikoulu

 

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen tai tavallinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen tai tavallinen alakoulu

Seura tukee leiri- ja kisa-anomusten tekemisessä

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Tavallinen tai urheiluyläkoulu

Seura tukee leiri- kisa-anomusten tekemisessä.

Seura tukee aamuharjoittelun järjestämisessä.

Yhteistyö koulun, opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Urheilulukio tai vastaava toisen asteen koulutus

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

Työelämän ja urheilun yhdistäminen

Urheiluakatemia

Seuran rooli

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun järjestämällä olosuhteet yhdessä Espoon kaupungin kanssa

Seuran strategiassa on painotettu kilpa- ja huippuvoimistelun merkitystä. Motivoituneille harjoittelijoille luodaan edellytyksen harjoitella täysipainoisesti.

Seura on käynyt ProSeura -prosessin ja on mukana ProHuippuseura-prosessissa.

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki 

Huippuseuraprofiili
2011.pdf

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun järjestämällä olosuhteet yhdessä Espoon kaupungin kanssa

Seuran strategiassa on painotettu kilpa- ja huippuvoimistelun merkitystä. Motivoituneille harjoittelijoille luodaan edellytyksen harjoitella täysipainoisesti.

Seura on käynyt ProSeura -prosessin ja on mukana ProHuippuseura-prosessissa.

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki  

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun järjestämällä olosuhteet yhdessä Espoon kaupungin kanssa

Seuran strategiassa on painotettu kilpa- ja huippuvoimistelun merkitystä. Motivoituneille harjoittelijoille luodaan edellytyksen harjoitella täysipainoisesti.

Seura on käynyt ProSeura -prosessin ja on mukana ProHuippuseura-prosessissa.

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki

 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun järjestämällä olosuhteet yhdessä Espoon kaupungin kanssa

Seuran strategiassa on painotettu kilpa- ja huippuvoimistelun merkitystä. Motivoituneille harjoittelijoille luodaan edellytyksen harjoitella täysipainoisesti.

Seura on käynyt ProSeura -prosessin ja on mukana ProHuippuseura-prosessissa.

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoitoiden harjoittelua, leiritystä ja kilpailemista taloudellisesti

Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun järjestämällä olosuhteet yhdessä Espoon kaupungin kanssa

Seuran strategiassa on painotettu kilpa- ja huippuvoimistelun merkitystä. Motivoituneille harjoittelijoille luodaan edellytyksen harjoitella täysipainoisesti.

Seura on käynyt ProSeura -prosessin ja on mukana ProHuippuseura-prosessissa.

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoitoiden harjoittelua, leiritystä ja kilpailemista taloudellisesti

Positiivinen seurahenki


 

Teema / Ikävuodet0 − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 15 16 ja yli
Liiton rooli

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää 

 

 

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi 

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (Alueminoriryhmäleiritys)

 

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (Minoriryhmäleiritys)

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

 Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (EYOF/JEM-ryhmän / Tyttöjen maajoukkuerinkileiritys)

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (Naisten maajoukkuerinkileiritys)

Olosuhteet

Turvallinen toimintaympäristö

Harjoittelu lasten salissa Vesiputoustalossa, Tuulimäen telinesalissa sekä espoolaisten koulujen saleissa, joissa telinevoimisteluvälineet

Turvallinen toimintaympäristö 

Harjoittelu lasten salissa Vesiputoustalossa, Tuulimäen telinesalissa sekä espoolaisten koulujen saleissa, joissa telinevoimisteluvälineet

 

Turvallinen toimintaympäristö 

Harjoittelu  Tuulimäen telinesalissa, tanssi- ja balettiharjoittelu Tuulimäen peilisalissa.

Leiritykset Kuortaneella ja muilla TV-paikkakunnilla.

Tukipalvelut Tuulimäessä sekä välittömässä läheisyydessä.

Turvallinen toimintaympäristö 

Harjoittelu  Tuulimäen telinesalissa, tanssi- ja balettiharjoittelu Tuulimäen peilisalissa.

Leiritykset Kuortaneella ja muilla TV-paikkakunnilla.

Tukipalvelut Tuulimäessä sekä välittömässä läheisyydessä.

Turvallinen toimintaympäristö 

Harjoittelu  Tuulimäen telinesalissa, tanssi- ja balettiharjoittelu Tuulimäen peilisalissa.

Leiritykset Kuortaneella ja muilla TV-paikkakunnilla.

Tukipalvelut Tuulimäessä sekä välittömässä läheisyydessä.