Voimistelu, TeamGym

Kotisivu: http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/teamgym/


Vastuuhenkilöt: Heiskanen, Hanna; Solismaa, Sonia; Vinni, Maiju; Kirjavainen, Anna; Porola, Susanna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

Vastuullinen voimistelu: laadukas lasten voimistelu

Onnistumisten kokeminen ja voimistelun ilon löytäminen

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

Lapsuusvaihe

Vastuullinen voimistelu: erityisesti turvallinen harjoitusilmapiiri ja laadukas lasten voimistelu

Innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

Harjoitus- ja kilpailutilanteeseen keskittymisen opetteleminen

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

Riittävä kokonaisliikuntamäärä

Lapsuusvaihe

Vastuullinen voimistelu: erityisesti lasten oikeudet ja osallistaminen sekä itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen tukeminen

Tavoitteena luoda positiivinen asenne urheiluun ja rohkeus kasvaa omaan potentiaaliinsa

Voimistelijan oman sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja urheilijaksi kasvamisen tukeminen 

Valintavaihe

Vastuullinen voimistelu: erityisesti itsetunnon ja minäkuvan tukeminen ja vahvistaminen sekä osallisuus toimintaan ja päätöksentekoon

Positiivisuus yhdessä tekemisessä 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Onnistumisten ja pettymysten käsittely kilpailu-ja harjoitustilanteissa

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja henkilökohtaisten rutiinien tarkentuminen 

Urheilijaksi kasvaminen ja itsearviointitaitojen kehittäminen 

Huippuvaihe

Vastuullinen voimistelu: erityisesti esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

Positiivisuuden ja voimistelun ilon säilyttäminen

Kokonaiskuormituksen hallitseminen ja riittävä palautuminen

Huippusuorituksien saavuttaminen

Tavoitteellinen kilpaileminen ja paineensietokyvyn vahvistaminen

Huippu-urheilijan arjen hallinta ja urheilulliset elämäntavat

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Fyysinen kehittyminen

 • pituuskasvu ja painon nousu nopeaa
 • kehon mittasuhteet muuttuvat
 • lihasten ja jänteiden voiman kehitys seuraa luiden pituuskasvua. Kun lapsen käsi- tai jalkalihasten voima ei vastaa pidentyneiden luiden vaatimuksia, luuston rasitusvammojen riski kasvaa
 • hermoston kehittyminen nopeaa
 • taidon oppiminen on nopeaa. Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Painopisteenä ketteryys ja monipuolisuus

 • harjoittelu perustuu fyysisten perusominaisuuksien kehittämiseen, erityisesti nopeus, liikkuvuus ja voima
 • nopeus- ja koordinaatio-harjoittelu mukana jokaisessa harjoituksessa (perusnopeuden ja -ketteryyden harjoittaminen leikkien ja pelien avulla)
 • voimaharjoittelu osana muuta lajiharjoittelua (lajinomaisen kehonhallinnan ja voimaominaisuuksien kehittäminen)
 • monipuolinen liikkuvuusharjoittelu sekä passiivisesti että aktiivisesti (liikkuvuusharjoittelun oikea suoritustekniikka, ylä- ja alavartalon monipuolinen ja molemminpuolinen kehittäminen)
 • tasapaino (monipuolinen ja molemminpuolinen tasapainoharjoittelu)
 • peruskestävyyden harjoittelu lajiharjoittelussa sekä leikeissä, peleissä ja ulkoilussa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen

Huomioithan, että

 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta
 • kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti
 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin
 • uudet tilanteet usein pelottavia

Taidon oppiminen

 • liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana
 • harjoittelun runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen

 

Tutustu myös:
NTV FIG age group päivitetty 2020 
MTV_FIG_ikäryhmienkehitysvaiheet_Suomi.doc

 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää kaikessa harjoittelussa

Fyysinen kehittyminen

 • suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • nivelsiteet vahvistuvat
 • lihasten kiinnityskohdat luissa edelleen rustomaiset
 • sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät

Fyysinen harjoittelu 

Painopisteenä monipuolisuus ja kehonhallinta

 • perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima  (harjoittelu kehonpainolla, puhtaat liikeradat voimaharjoittelussa)
 • nopeus- ja koordinaatioharjoittelussa liikenopeus ja -tiheys (leikit, kisailut)
 • monipuolinen ja molemminpuolinen liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen), oikean suoritustekniikan lisäksi lajinomainen suorituspuhtaus
 • tasapaino (monipuolinen ja molemmipuolinen tasapainoharjoittelu)
 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoituksissa ja harjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • kilpailuista ja esiintymisestä nauttiminen
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • ryhmässä toimiminen

Huomioithan, että:

 • lapsen mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • lapsi haluaa olla keskipisteenä
 • lapsi opettelee ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita

Taidon oppiminen

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • harjoittelun runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen
 • paljon laadukkaita toistoja
 • pitkäjänteisen ja tavoitteellisen harjoittelun opettelu
 • lapsi oppii mallista
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana

 

Tutustu myös:
NTV FIG age group päivitetty 2020
MTV FIG_ikäryhmienkehitysvaiheet_Suomi.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää kaikessa harjoittelussa 

Fyysinen kehittyminen

 • kasvupyrähdys alkaa (pojilla myöhemmin); yksilöllisyyden huomioiminen tyypillisten rasitusvammojen ehkäisemiseksi
 • pienet lihasryhmät kehittyvät
 • kehon osien kasvu eriaikaista

Fyysinen harjoittelu

Painopisteenä kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen huomioiminen

 • kasvupyrähdyksen aikana harjoittelun kokonaiskuormituksen kontrollointi
 • hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomioita kasvukauden aikana
 • ketteryyden harjoittaminen
 • lajinomainen voimaharjoittelu (laadukkaasti kehonpainolla, pienillä lisäpainoilla tai vastuskuminauhalla)
 • liikkuvuuden monipuolinen harjoittelu kasvupyrähdys huomioiden (aktiivinen ja passiivinen sekä molemminpuolisuus)
 • kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella
 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa
 • aerobista harjoittelua tulisi olla jossain muodossa mukana päivittäin

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • kilpailutilanteessa toimiminen ja kilpailujännityksen hallitseminen

Huomioithan, että

 • lapsi oppii ymmärtämään käsitteitä ja päätöksentekokyky paranee
 • lapsi harjoittelee harjoituksiin ja kilpailutilanteisiin liittyviä psyykkisiä taitoja
 • lapsi opettelee tekemään yhteistyötä ja ottamaan vastuuta
 • lapsi opettelee toimimaan joukkueen jäsenenä

Taidon oppiminen

 • pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu
 • harjoitteiden runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen
 • paljon laadukkaita toistoja
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana
 • erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen harjoittelussa

 

Tutustu myös:
NTV FIG age group päivitetty 2020
MTV_FIG_ikäryhmienkehitysvaiheet_Suomi.doc

Poikien valmentajien kannattaa tutustua myös MTV:n urapolkuun

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi kaikessa harjoittelussa sekä urheilijan kokonaiskuormituksen hallinta  

Fyysinen kehittyminen

 • kasvupyrähdys hidastuu
 • luuston kasvu jatkuu
 • hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät

Fyysinen harjoittelu

Painopisteenä räjähtävä voimantuotto ja liikkuvuus 

Liikkuvuus 

 • Henkilökohtaiset kehityskohteet
 • Hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • Aktiivinen liikkuvuusharjoittelu osana lajiharjoittelua
 • Passiivinen liikkuvuus lajiliikkeiden vaatimalla tasolla
 • Molemminpuolisuus

Nopeus 

 • Lajinomainen liikenopeus
 • Reaktiivinen nopeusharjoittelu
 • Räjähtävä nopeus edellyttää riittävää voimatasoa

Voima 

 • Lajinomainen voimaharjoittelu (kehonpainolla, kuminauhoilla ja pienillä lisäpainoilla)
 • Isompien lisäpainojen hyödyntäminen voimaharjoittelussa murrosiän jälkeen
 • Laadukkaat suoritustekniikat ja liikeradat myös voimaharjoittelussa
 • Hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana

Kestävyys 

 • Kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella
 • Peruskestävyysharjoittelu palautumisen tukena ja lajiharjoittelun perustana

  Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • kilpailupaineiden hallitseminen
 • onnistumisten ja epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • itseluottamuksen tukeminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu
 • itsearviointitaitojen kehittyminen

Taidon oppiminen

 • yksilöllisen kehittymisen huomiointi
 • paljon laadukkaita toistoja
 • harjoitteiden runsas variointi
 • erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen harjoittelussa
 • kannustavan ja sallivan ilmapiirin luominen taidon oppimisen tueksi
 • itsearviointitaitojen kehittyminen

 

Tutustu myös:
NTV FIG age group päivitetty 2020
MTV_FIG_ikäryhmienkehitysvaiheet_Suomi.doc

Poikien valmentajien kannattaa tutustua myös MTV:n urapolkuun
 

Fyysinen harjoittelu

Painopisteenä voima- ja nopeusominaisuuksien kehittäminen sekä kuormituksen ja harjoittelun suunnittelu ja seuranta, myös yksilöllisesti.

Nopeus

 • Lajinomainen nopeustaitavuus
 • Liikenopeusharjoittelu
 • Räjähtävä nopeus edellyttää riittävää voimatasoa

Voima

 • Lajinomainen kesto-, perus-, nopeus- ja maksimivoima
 • Harjoittelu myös lisäpainoilla
 • Voimaharjoittelu sisällytettynä lajiharjoitteluun ja mahdollisuuksien mukaan erillisinä harjoituksina
 • Lihastasapainon ylläpito

Kestävyys

 • Kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella
 • Peruskestävyysharjoittelu palautumisen tukena ja lajiharjoittelun perustana

Liikkuvuus

 • Aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden ylläpito
 • Henkilökohtaiset kehityskohteet
 • Hyvä lihastasapaino
 • Molemminpuolisuus

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • urheilijan arjen hallinta
 • paineiden hallitseminen erityisesti tavoitteellisesti merkittävissä kilpailuissa
 • oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu kehittää itseään urheilijana
 • itsearviointitaitojen hallinta ja hyödyntäminen
 • vastuun ottaminen omasta harjoittelusta ja toiminnasta
 • esikuvana oleminen ja vastuullinen käyttäytyminen myös sosiaalisessa mediassa

Taidon oppiminen

 • taidon oppimisen perustana laadukas harjoitussuunnittelu alku- ja loppuverryttelyineen terveiden treenipäivien saavuttamiseksi
 • riittävästi laadukkaita toistoja
 • yksilöllisesti hyväksi havaittujen harjoitteiden hyödyntäminen
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn hyödyntäminen harjoittelussa

Tutustu myös:
NTV FIG age group päivitetty 2020
MTV_FIG_ikäryhmienkehitysvaiheet_Suomi.doc

Poikien valmentajien kannattaa tutustua myös MTV:n urapolkuun

Lajitaidot

Voimistelun perusasennot (suora, kuppi, kaari, kerä, taitto)

Motoriset perustaidot (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja välineen käsittelytaidot)

Käsilläseisonnan alkeet

Rytmin tunnistaminen ja musiikkiin tekeminen

 

Perusliikkeiden kehittelyn tukena Stara-merkki

Voimistelun perusasentojen vahvistaminen ja varioiminen

Motoristen perustaitojen ylläpitäminen

Lajiliikkeiden ja niiden kehittelyjen aloittaminen

Rytmitaju ja vartalonkäytön yhdistäminen musiikkiin

Perusvoimistelutaidot

 

Perusliikkeiden kehittelyn tukena pronssi- ja hopeamerkki.

 

Perusliikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja molemminpuolisesti

Teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittely perustuen laadukkaisiin perusliikkeisiin

Dynaamisen vartalonkäytön harjoittelu

Perusvoimistelutaitojen ja vaikeusosien kehittelyn sisällyttäminen vapaaohjelmaharjoitteluun

 

Harjoittelun tukena hopea- ja kultamerkki

Teknisesti vaikeampien liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelu perustuen laadukkaisiin perusliikkeisiin

Dynaamisen vartalonkäytön hyödyntäminen vapaaohjelmassa

Teknisesti vaikeampien vaikeusosien harjoittelu ja kehittäminen

Esiintymisen ja tulkinnan harjoittelu vapaaohjelmassa

 

Harjoittelun tukena kilpailuluokkakohtaiset liikevaatimukset

Jo opittujen lajiliikkeiden ylläpito ja hiominen automaatiotasolle

Teknisesti vaikeampien liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelu ja kehittäminen

Dynamiikan ja vartalonkäytön monipuolinen harjoittelu esim. tanssiharjoittelua hyödyntäen

Teknisesti vaikeampien vaikeusosien sisällyttäminen vapaaohjelmaan

Musiikin vahva tulkinta ja monipuolinen ilmaisu vapaaohjelmassa

 

Harjoittelun tukena kilpailuluokkakohtaiset liikevaatimukset ja henkilökohtaiset liiketavoitteet

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista motoristen perustaitojen sekä perusominaisuuksien kehittämistä.
Lajista ja liikunnasta innostuminen. 

 

Kokonaisliikuntamäärä

 •  20 h/vko liikuntaa --> n. 3 h /päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 1-4 h/vko
 • 1-3 krt/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa / koululiikunnan, ulkoilut tms.

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
 

Leiritys

 • ei leiritystä

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa
 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille
 • harjoittelun pohjana pääpiirteittäinen kausisuunnitelma, jossa listattuna ainakin kauden oppimistavoitteet
 • valmennuksen tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta

 

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista 

 

Kokonaisliikuntamäärä

 • väh. 20 h / vko -> n. 3 h /päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan
 • monipuolinen liikunnallinen aktiivisuus avainasemassa harjoituspohjan luomisessa

 Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun

 • 2-4 krt / vko
 • 5-8 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat esimerkiksi yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

Lasten ja nuorten liikuntasuositus

Leiritys

 • seuran treenipäivät ja leirit
 • Voimisteluliiton 1. -2.luokan leirit
 • 2-6 leiripäivää/vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa
 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille
 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien sekä perustaitojen kehittymisen seuranta esim. testaamalla
 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Suunnittelun ja seurannan tueksi: Suoritusmerkit

 

  

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. Yksilöllisen kehityksen huomioimisen lisääminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinnan opettelu.

 

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan
 • lajiharjoitusmäärän kasvaessa tulisi edelleen säilyttää riittävä kokonaisliikuntamäärä

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun  

 • 4-6 krt / vko
 • 8-15 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat esimerkiksi yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

Lasten ja nuorten liikuntasuositus

Leiritys

 • seuran treenipäivät ja leirit
 • Voimisteluliiton 3.-4. luokan leirit
 • 8-12 leiripäivää/vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa
 • valmennustiimin rakentaminen
 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille
 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien sekä perustaitojen kehittymisen seuranta esim. testaamalla
 • kuormituksen seuranta esimerkiksi toistomääriä suunnittelemalla ja seuraamalla
 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi
 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä

 

Valmennus yksilöllistä ja vuoropuhelua. Vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta 

 

Lajiharjoitusmäärä 
 sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 5-7 krt / vko
 • 12-17 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan, ulkoilun, muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

 Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h/vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Aktiivinen arki

Leiritys

 • treenipäivät
 • Voimisteluliiton valtakunnalliset 4.luokan ja SM-tason leirit
 • nuorten maajoukkueleirit
 • kansainväliset leirit
 • 3-5 kpl/vuosi, yht. 9-20 pv/v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa (valmennustiimi)
 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille ottaen huomioon voimistelijat yksilöinä
 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta esim. testaamalla
 • kuormituksen seuranta esimerkiksi toistomääriä suunnittelemalla ja seuraamalla
 • liike- ja liikeyhdistelmäseuranta sekä onnistumisprosentti
 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi
 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen 

 

Lajiharjoitusmäärä
 sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 7-10 krt/vko
 • 15-22 h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan, ulkoilun, muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Aktiivinen arki

Leiritys

 • treenipäivät
 • Voimisteluliiton SM-tason leirit
 • nuorten ja aikuisten maajoukkueleirit
 • kansainväliset leirit
 • 4-10 kpl/vuosi, yht. 12-40 pv/v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa (valmennustiimi)
 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille ottaen huomioon voimistelijat yksilöinä
 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta testaamalla
 • kuormituksen ja harjoittelun rytmityksen suunnittelu ja seuranta
 • liike- ja liikeyhdistelmäseuranta sekä onnistumisprosentti
 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • joukkueen harjoitteluilmapiirin huomioiminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi
 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä

 

Kilpaileminen
 
Kansalliset kilpailut
 • 2.-3. luokan kilpailut
 • TeamGym Cup -kilpailut

Kansalliset kilpailut
https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/TeamGym/Kilpailu

 • 4.-5. luokan kilpailut
 • TeamGym Cup -kilpailut
 • Suomenmestaruuskilpailut

Kansainväliset kilpailut

 • Seurajoukkueiden Nuorten Pohjoismaiset mestaruuskilpailut 
 • muut kutsukilpailut

Kansainväliset arvokilpailut 
https://www.europeangymnastics.com/events

 • Maajoukkueiden Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut 

 

Kansalliset kilpailut
https://www.voimistelu.fi/fi/Löydä-voimistelu/TeamGym/Kilpailu

 • 6. luokan kilpailut
 • TeamGym Cup -kilpailut
 • Suomenmestaruuskilpailut

Kansainväliset kilpailut

 • Seurajoukkueiden Nuorten Pohjoismaiset mestaruuskilpailut
 • Seurajoukkueiden Pohjoismaiset mestaruuskilpailut
 • muut kutsukilpailut

Kansainväliset arvokilpailut 
https://www.europeangymnastics.com/events

 • Maajoukkueiden Nuorten Euroopan mestaruuskilpailut
 • Maajoukkueiden Euroopan mestaruuskilpailut

 

Testit ja tarkastukset

Terveystarkastus

 • Neuvola
 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus

Merkkijärjestelmä:
Staramerkki

Terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus

Merkkijärjestelmän Suoritusmerkit

 • Pronssimerkki
 • Hopeamerkki

 

Urheilijan terveystarkastus

 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus
 • Lihastasapainotestit

Merkkijärjestelmän suoritusmerkit

 • Kultamerkki

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

Valmennus- ja maajoukkueleirien testit

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
 

 

Vuosittainen urheilijan terveystarkastus

Kuormituksen ja palautumisen seuranta

Valmennus- ja maajoukkueleirien testit

Suomen urheilun eettinen keskus

Kasva urheilijaksi -testit
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/
 


 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Tukitoimet

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa 

Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Tanssin- / baletinopettaja

Fysioterapiaharjoitteet/ohjelma osana arkiharjoittelua

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa 

Psyykkinen valmennus oman valmentajan johdolla arkivalmennuksessa 

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Fysioterapiaharjoitteet/ohjelma osana arkiharjoittelua

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa 

Tanssin- / baletinopettaja tukemassa laadukasta perusvoimisteluharjoittelua

Juoksuvalmentajan apu valmennuksessa

Psyykkinen valmennus oman valmentajan johdolla arkivalmennuksessa ja urheilupsykologin tuki tarvittaessa

Mentaalinen/mielikuvaharjoittelu

Ravitsemusasiantuntijan tuki tarvittaessa

 

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Urheilijan tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa

Fysioterapiaharjoitteet/ohjelma osana arkiharjoittelua ja lajin tuntevan fysioterapeutin tuki tarvittaessa

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Psyykkinen valmennus osana arkiharjoittelua ja urheilupsykologin tuki tarvittaessa

Mentaalinen/mielikuvaharjoittelu

Vapaaohjelmavalmentaja (huolehtii myös laadukkaasta perusvoimisteluharjoittelusta)

Juoksuvalmentaja

Fysiikkavalmentaja

Säännöllinen lihashuolto ja palauttava harjoittelu

Ravitsemusasiantuntijan tuki tarvittaessa

Mediakoulutus

Yhteistyö urheiluyläkoulujen, urheiluakatemioiden ja Voimisteluliiton kanssa

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Huippu-urheilijan arjenhallinnan tukeminen

Fysioterapiaharjoitteet/ohjelma osana arkiharjoittelua ja lajin tuntevan fysioterapeutin tuki tarvittaessa

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Psyykkinen valmennus osana arkiharjoittelua ja urheilupsykologin tuki tarvittaessa

Mentaalinen/mielikuvaharjoittelu

Vapaaohjelmavalmentaja (huolehtii myös laadukkaasta perusvoimisteluharjoittelusta)

Juoksuvalmentaja

Fysiikkavalmentaja

Säännöllinen lihashuolto ja palauttava harjoittelu

Ravitsemusasiantuntijan tuki tarvittaessa

Mediakoulutus

Yhteistyö urheiluakatemioiden, Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

 

Lajivalmentaja

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan peruskoulutus (I-TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

Voimisteluliiton koulutuspolku

Rooli

Luotettava aikuinen

Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Esikuva ja roolimalli

Hyvä tiedonkulku perheiden ja seuran välillä

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän tunteminen

Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen

Koreografian teon alkeiden osaaminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan jatkokoulutus (II-TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Luotettava aikuinen

Innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan sekä tukee voimistelijan itsetunnon kasvua

Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta

Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä

Esikuva ja roolimalli

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen ja murrosiän huomioiminen

Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen

Koreografian teon hyvä osaaminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän sekä sääntöjen osaaminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • UEG:n 1-tason koulutus
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Luotettava aikuinen

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Roolimalli ja esikuva

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen

Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessn hallitseminen

Drop outia ennaltaehkäisevä toiminta

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuihin valmistautumisen ja kilpailutilanteiden kokonaisvaltainen hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • UEG:n 2-tason koulutus
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV tai V TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Positiivinen ja avoin vuorovaikutussuhde voimistelijan ja valmentajan välillä

Roolimalli ja luotettava aikuinen

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Edistää joukkueen sisäistä kuuluvuuden tunnetta ja voimistelijan osallisuutta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien tai valmennustiimin kanssa 

Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

 

  

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen

Koreografian vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen

Kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Menestymiseen tähtäävän kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso)
 • Valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto (VAT, VEAT)
 • UEG:n 3-tason koulutus
 • tai muu vastaava osaaminen
 • Täydennyskoulutus

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Kannustaa ja tukee urheilu-uran jatkumista aikuisikään

Edistää joukkueen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimistelijoiden osallisuutta

Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin

Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen 

Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien ja valmennustiimin kanssa  

 

 

Voimistelijaksi kasvu ja arjen hallinta

”KOKEILEE JA INNOSTUU”  
aktiivinen voimistelu-uran aloitus


Urheilullinen elämäntapa

 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • Ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h
 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille

 

LISÄTÄÄN:

Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali

Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Lajileikeistä innostuminen
 • Ryhmässä toimimaan oppiminen

 

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h
 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen

Terveelliset elämäntavat


LISÄTÄÄN:

Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali

Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen
 • Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • Oppimisesta kiinnostuminen
 • Harjoittelun merkityksen ymmärtäminen edellytyksenä oppimiselle
 • Joukkueen merkityksen kasvaminen
 • Kilpailemiseen opetteleminen

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”
kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h
 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x

Terve urheilija
https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/ 
https://terveurheilija.fi/harjoittelu/nuori-urheilija/


LISÄTÄÄN:

Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali

Taito-teholajit, Lapsuusvaihe

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Voimistelun ilon säilyttäminen
 • Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen
 • Itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • Joukkueen tärkeän merkityksen tunnistaminen
 • Halun menestyä kasvaminen
 • Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen
 • Säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

 

 ”KEHITTYY JA MENESTYY”
voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

Terve urheilija  
https://terveurheilija.fi/


LISÄTÄÄN:

Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali

Taito-teholajit, Valintavaihe

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Voimistelun ilon säilyttäminen
 • Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
 • Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • Kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen
 • Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen
 • Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen
 • Kilpailemisesta nauttiminen
 • Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
 • Tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

”VALLOITTAA JA VOITTAA”
kansainvälinen ura

Urheilullinen elämäntapa

Terve urheilija  

https://terveurheilija.fi/

 

LISÄTÄÄN:

Laura Mannerin Voimisteluliitolle tehty materiaali

Taito-teholajit, Huippuvaihe

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • Voimistelun ilon säilyttäminen
 • Systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen
 • Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • Kehittymisen halun ylläpitäminen
 • Hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen
 • Vuorovaikutuksen kehittyminen edelleen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
 • Pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä
 • Esikuvana toimiminen ja voimistelumaailman mahdollisuuksien avaaminen

 

 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Kodin rooli

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen
 • Perheurheilu
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö seuran ja valmentajan kanssa

Lapsen kasvu ja kehitys, Mannerheimin lastensuojeluliito

 

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Perheurheilu
 • Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa
 • Tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärän varmistaminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa
 • urheilua tukevan yläkoulun valitseminen
 • valmennustiimin tukeminen, mm. joukkueenjohtajatoiminta

 

Kuljeta, kustanna, kannusta, kuuntele

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärän varmistaminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen
 • jaksamisen tarkkailu
 • tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet
 • yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa
 • urheilulukion tai vastaavan toisen asteen koulutuksen valinnassa tukeminen
 • valmennustiimin tukeminen, mm. joukkueenjohtajatoiminta

 

Voimistelija itsenäinen, kotijoukot kannustavat

 • ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja
 • auttaa ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa
 • jaksamisen tarkkailu
 • toimii yhteistyössä urheilijan tukiverkoston kanssa
 • taloudellinen tukija

 

Koulu ja opiskelu

Yhteistyö päiväkodin/koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa

Liikuntaleikkikoulu

Esikoulu

 

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa

Liikuntapainotteinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa

Liikuntapainotteinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa

Olympiakomitean urheiluyläkoulut

Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, opiskelu- /työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa

Urheilulukio tai vastaava toisen asteen koulutus

Urheiluakatemia

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

Työelämän ja urheilun yhdistäminen

Armeija/armeijan urheilukoulu

Seuran rooli

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki  

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki 

 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu toimimaan huippuseurakriteerien mukaisesti 
https://www.voimistelu.fi/fi/Seuroille/Seuran-kehitt%C3%A4minen/Laatuseuratoiminta/Huippuvoimistelu-seura

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Seuran tulee täyttää määritetyt tähtiseurojen laatutekijät.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/

Sitoutuu toimimaan huippuseurakriteerien mukaisesti 
https://www.voimistelu.fi/fi/Seuroille/Seuran-kehitt%C3%A4minen/Laatuseuratoiminta/Huippuvoimistelu-seura

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki  

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Liiton rooli

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee ja kouluttaa seuroja laadukkaan lasten valmennuksen toteuttamisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Laadukas lasten voimistelu

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää

Merkkijärjestelmä lajiliikkeiden harjoittamisen tukena
 

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 

Tarjoaa laadukasta ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee ja kouluttaa seuroja laadukkaan lasten valmennuksen toteuttamisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Laadukas lasten voimistelu

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää 

Merkkijärjestelmä lajiliikkeiden harjoittamisen tukena

Järjestää liittojohtoista leiritoimintaa (1-2.luokan leiritys)

 

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 

Tarjoaa laadukasta ohjaaja-, valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee seuroja laadukkaan lasten voimistelun toteuttamisessa

Laadukas lasten voimistelu

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja koulun yhdistämiseksi

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Järjestää liittojohtoista leiritoimintaa (3.-4. luokan leiritys)

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun

Tarjoaa laadukasta valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee seuroja laadukkaan voimistelun toteuttamisessa

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja koulun yhdistämiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Järjestää liittojohtoista leiritoimintaa (4.luokan ja SM-tason leiritys, junioreiden maajoukkuetoiminta)

Mediakasvatus

Urheilijasopimuksista huolehtiminen

Ohjaa vastuulliseen voimisteluun

Tarjoaa laadukasta valmentaja- ja tuomarikoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Tekee ADT yhteistyötä

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennus- ja leiritoimintaa (SM-tason leiritys, junioreiden ja aikuisten maajoukkuetoiminta)

Mediakasvatus

Urheilijasopimuksista huolehtiminen

Olosuhteet

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja/tai TeamGym/telinesaleissa

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja TeamGym/telinesaleissa

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

 

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu TeamGym/telinesaleissa, huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa ja koulujen saleissa (vapaaohjelma)

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Leiritys yllä mainittujen lisäksi kotimaisissa valmennuskeskuksissa (Vierumäen urheiluopisto).

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu TeamGym/telinesaleissa, huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa ja valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Vierumäen urheiluopisto)

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen tai valtakunnalliseen valmennuskeskittymään.

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.

Leiritys yllä mainittujen lisäksi kotimaisissa (Vierumäen urheiluopisto) tai ulkomaisissa valmennuskeskuksissa.

Turvallinen toimintaympäristö

Päivittäisharjoittelu TeamGym/telinesaleissa, huippuvoimisteluun tarkoitetuissa saleissa ja valtakunnallisessa valmennuskeskuksessa (Vierumäen urheiluopisto)

Verkkotyökalujen käyttäminen etäharjoittelussa

Mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen tai valtakunnalliseen valmennuskeskittymään.

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.

Leiritys yllä mainittujen lisäksi kotimaisissa (Vierumäen urheiluopisto) tai ulkomaisissa valmennuskeskuksissa.