Voimistelu, Akrobatiavoimistelu


Vastuuhenkilöt: Suominen, Sanni; Porola, Susanna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Ikäsarjat

Kansalliset luokat:

Stara
1. Alokasluokka
2. Tulokasluokka

Kansalliset luokat:


2. Tulokasluokka
3. Edistyjäluokka
 

Kansainväliset sarjat:

Youth

Kansalliset luokat:

4. Taitajaluokka

Kansaiväliset sarjat:

Youth
AG 11-16

Kansalliset luokat:

5. Mestariluokka

Kansainväliset sarjat:

AG 12-18
AG 13-19 

Kansalliset luokat:

5. Mestariluokka

Kansainväliset sarjat:


SEN

Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syntyminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Terveelliseen elämäntapaan kasvaminen

Lapsuusvaihe

 • Harjoittelusta innostuminen
 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Terveellisen elämäntavan noudattaminen

 

Lapsuusvaihe/Valintavaihe

 • Harjoitusmäärän lisääntyminen
 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 

Valintavaihe/Kilpavaihe

 • Harjoittelun määrän hallittu lisääntyminen
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen läpi murrosiän

 

Kilpavaihe/Huippuvaihe

 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Vaikeusarvon nostaminen lajiliikkeissä
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijan arjen tukeminen (läpi murrosiän)

 

Huippuvaihe

 • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • Huippusuorituksien saavuttaminen
 • Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • Urheilijan elämästä nauttiminen
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä, jossa lapsi nauttii harjoittelusta

Taito

 • Liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen kehittyminen

 • Pituuskasvu ja painon nousu nopeaa, myös taidon oppiminen nopeaa
 • Kehon mittasuhteet muuttuvat
 • Lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja
 • Hermoston kehittyminen nopeaa
 • Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuus

 • Alaraajat (sivu-, etu- ja takasuunta)
 • Molemminpuolisuus
 • Aukikierto
 • Nilkat
 • Selkä
 • Hartialinja

Voima

 • Kehonhallinta ja tasapaino

Nopeus- ja ketteryysominaisuuksien sekä peruskestävyyden harjoittaminen leikin kautta

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Keskittymistaitojen harjoittelelminen
 • Ryhmässä toimiminen

 

 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • Liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Lajiliikkeiden ydinkohtien oppiminen
 • Monipuolinen lajitaitojen liikekehittely aiemmin opitun perusteella
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • Harjoittelun monipuolisuus ja runsas variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Nosto- ja heittoelementtien alkeiden harjoittelu
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen kehittyminen

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

Fyysiset ominaisuudet
Painopisteet nopeus ja liikkuvuus

Liikkuvuus

 • Molemminpuolinen liikkuvuus on ikäkauden tärkein ominaisuus
 • Aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus
 • Puhtaat spagaatilinjat
 • Aukikierto, nilkat, selkä ja hartialinja

Nopeus ja ketteryys

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus ja -tiheys (leikit, harjoitteet)
 • Monipuolisten motoristen taitojen ja rytmitajun kehittäminen

Voima

 • Kehonhallinta, keskivartalon voima ja perusvoima
 • Puhtaat liikeradat tulevaisuuden voimaharjoittelun tueksi
 • Baset: nostotekniikka (nosto- ja heittoelementit)

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen

Tasapaino

 • Eri asennot nosto- ja heittoelementtejä varten

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Basen, middlen ja topin roolit
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana

Taito

 • Lajiliikkeiden monipuolinen kehittely
 • Nostoharjoittelun ydintekniikat
 • Heittoharjoittelun ydintekniikat
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden opettelu
 • Harjoitteiden monipuolisuus ja variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu 

 • Alaraajat (sivu, etu- ja takasuunta)
 • Molemminpuolisuus
 • Aukikierto
 • Nilkat
 • Selkä
 • Hartialinja
 • Puhtaat spagaatilinjat

Voimaharjoittelu

 • Kehonhallinta
 • Perusvoima
 • Lajinomainen kestovoima ja nopeusvoima
 • Ponnistus- ja alastulotekniikka (kontrolli)
 • Baset: nostotekniikka (nosto- ja heittoelementit)

Nopeus ja ketteryys (ikäkauden painopiste)

 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu
 • Liikenopeus
 • Rytmikyky

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Itsearviointitaitojen harjoitteleminen
 • Ryhmässä ja kilpailukokoonpanossa toimiminen
 • Topin ja basen roolit
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien löytäminen
 • Keskittyminen kilpailutilanteessa

Tärkeää: Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi ominaisuuksien harjoittamisessa

Taito

 • Laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • Motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • Harjoitteiden monipuolisuus ja variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittleu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Hyvä ilmapiiri oppimisen tueksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Kehonhallinta
 • Perusvoima
 • Lajinomainen kestovoima ja nopeusvoima
 • Ponnistus- ja alastulotekniikka (kontrolli)
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu nostotekniikoita varten (kuntopallot, kahvakuulat, levytanko)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen
 • Liikenopeus
 • Rytmikyky

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen
 • Monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa
 • Aerobista harjoittelua päivittäin vähintään 30min

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Käsitteiden ymmärtäminen
 • Itsearviointitaitojen kehittäminen
 • Ryhmässä ja kilpailukokoonpanossa toimiminen
 • Topin ja basen roolit
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • Kilpailusuoritusta häiritsevien psyykkitsten tekijöiden hallitseminen
 • Kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden tunnistaminen ja hallitseminen

 

 

Tärkeää: Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi ominaisuuksien harjoittamisessa

Taito 

 • Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely kokoonpanon taitotason mukaan
 • Suuri määrä toistoja 
 • Eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • Keskivartalonhallinnan ylläpito
 • Nopeusvoima
 • Ponnistusvoima ja räjähtävyys
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten (kestovoima, nopeusvoima, maksimivoima)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeustaitavuus

Kestävyys

 • Huoltava kestävyysharjoittelu palautumisen edistämistä varten
 • Lajinomainen maksimikestävyys

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen ja minäkuvan muodostumisen tukeminen
 • Itsearviointitaitojen kehittäminen
 • Oman kokoonpanon arvostaminen ja yhteishengen edistäminen
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • Kilpailusuoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen
 • Kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitseminen

Taito

 • Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • Liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen
 • Uusien, omaleimaisten liikkeiden keksiminen ja kehittäminen

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • Keskivartalonhallinnan ylläpito
 • Nopeusvoima
 • Ponnistusvoima ja räjähtävyys
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten (kestovoima, nopeusvoima, maksimivoima)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeustaitavuus

Kestävyys

 • Huoltava kestävyysharjoittelu palautumisen edistämistä varten
 • Lajinomainen maksimikestävyys

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Urheilijan arjen hallinta
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Kyky suoritua paineen alla
 • Oman kokoonpanon arvostaminen ja tukeminen
 • Itsearviointitaitojen hallitseminen
 • Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Harjoitusmäärät

Lajiharjoittelua 1-3 kertaa viikossa 45min-90min kerralla

Kokonaisliikuntamäärä 3 tuntia päivässä (sisältäen pelit, leikit ja ulkoilu)

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajiharjoittelua 3-4 kertaa viikossa 1,5-2 tuntia kerralla

Kokonaisliikuntamäärä 3 tuntia päivässä (sisältäen pelit ja leikit)

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajiharjoittelua 4-6  kertaa viikossa 2- tuntia kerralla

Kokonaisliikuntamäärä 3 tuntia päivässä (sisältäen arkiliikunta, pelit, leikit ja koululiikunta)

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajiharjoittelua 6-8  kertaa viikossa 2,5-3,5 tuntia kerralla (sisältäen oheisharjoittelun ja palauttavan harjoittelun)

Kokonaisliikuntamäärä 3 tuntia päivässä (sisältäen arkiliikunta, pelit, leikit ja koululiikunta)

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajiharjoittelua 6-8  kertaa viikossa 2,5-3,5 tuntia kerralla (sisältäen oheisharjoittelun ja palauttavan harjoittelun)

Kokonaisliikuntamäärä 4 tuntia päivässä 

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajiharjoittelua 6-8  kertaa viikossa 2,5-3,5 tuntia kerralla (sisältäen oheisharjoittelun ja palauttavan harjoittelun)

Kokonaisliikuntamäärä 4 tuntia päivässä 

Harjoitusmäärän nostaminen tapahtuu hallitusti.

Lajitaidot

Motoristen taitojen kehittäminen

Perusvoimistelupohjan rakentaminen

 • Jalkatekniikkaharjoitukset
 • Liikkuminen musiikin tahtiin
 • Yksilöliikkeiden alkeet (kuperkeikat, haarakulmapito, kärrynpyörät...)

 

Painopiste perusominaisuuksien ja yksilöliikkeiden monipuolisessa harjoittamisessa

Perusvoimistelu

 • Ryhti, kannatus ja ojennukset
 • Baletin asennot
 • Liikkeiden yhdistäminen musiikin tempoon
 • Askelikot, hyppelyt ja hypyt
 • Vartalon käyttö

Käsinseisonnat ja muut staattiset pidot

 • Kulmapito, korkea kulmapito, haarakulmapito ja kädet päällekkäin haarakulmapito
 • Etukrokotiili
 • Päälläseisonnan ja käsinseisonnan monipuolinen harjoittaminen
 • Isokana ja pikkukana
 • Haarapunnerrus

Volttitekniikat

 • Arabialainen
 • Perhonen
 • Puolivoltti
 • Flikki eteen ja taakse
 • Voltti eteen ja taakse isolla trampalla

Nostot ja heitot

 • 1. lk nostot ja heitot
 • Topin rooliin tutustuminen isomman basen kanssa

Ilmaisu

 • Vuorovaikutus ja toisen liikkeeseen reagointi
 • Erilaiset ilmeet
 • Improvisaatio leikin kautta

 

 

 

 

Perusvoimistelu

 • Ryhti, kannatus ja ojennukset
 • Baletin perusliikkeet
 • Rytmin ja erilaisten liikekielten harjoittelu
 • Monipuoliset askelikot, hyppelyt ja hypyt puhtaalla tekniikalla
 • Monipuolinen vartalon, käsien ja pään käyttö koreografiassa

Volttitekniikat

 • Voltti eteen ja taakse kanveesilla
 • Taakse taittovoltti ja suora voltti
 • Eteen taittovoltti
 • Puolivoltti-voltti ja arabi-flikki-voltti

Ilmaisu

 • Tunteiden ilmaisu voimistelun ja tanssin keinoin
 • Kokoonpanon keskinäisen yhteyden näyttäminen voimistellessa

 

TOPIT 8-10v

Käsinseisonnat ja muut staattiset pidot akropuilla

 • Yhden käden haarakulmapito
 • Krokotiili, yhden käden krokotiili
 • Meksikolainen käsinseisonta
 • Horisontti
 • Yhden käden käsinseisonta
 • Haarapunnerrus x 10, kädet päällekkäin haarapunnerrus
 • Kulmapunnerrus
 • Erilaiset tasapainot seisten

Nostot ja heitot

 • Kaikki samat käsinseisonnat ja staattiset pidot basen kanssa kuin yksin
 • Luokkien 2 ja 3 nostot ja heitot (koko pakollisten taulukko)
 • Kierteiden harjoittelu heittoja varten
 • Tuplien harjoittelu heittoja varten

 

BASET 8-12v

Käsinseisonnat ja muut staattiset pidot

 • Käsinseisonta lattialla 1min
 • Yhden käden käsinseisonta, kädet päällekkäin käsinseisonta
 • Yhden käden krokotiili
 • Yhden käden haarakulmapito
 • Haarapunnerrus
 • Horisontti, meksikolainen käsinseisonta

 Nostot ja heitot

 • Tasapainottelun harjoittelu esim. kepillä ja kuntopallolla
 • Silmä-käsi-koordinaation harjoittelu esim. jonglöörauksella
 • 2-luokan kaikki nostot ja heitot
 • 3-luokan perusliikkeet

 

 

 

Perusvoimistelu

 • Monipuolisuus baletin harjoittelussa
 • Koreografisen osaamisen vahvistaminen

Volttitekniikat

 • Yksilövolttien perustekniikoiden puhtaus
 • Kierteiden perustekniikoiden harjoittelu
 • Volttiliikkeiden erilaiset variaatiot

Ilmaisu

 • Tunteiden vivahteikas ilmaisu voimistelun ja tanssin keinoin
 • Kokoonpanon keskinäisen yhteyden näyttäminen voimistellessa

 

TOPIT 11-13v

Käsinseisonnat ja muut staattiset pidot akropuilla 

 • Koivukäsinseisonta
 • Lippu ja yhden käden lippu
 • Japanilainen käsinseisonta

Heitot

 • Vaativampien volttipyörintöjen ja kierteiden harjoittelu trampoliinilla

BASET 13-16v

Lajinomainen voimaharjoittelu lisäpainolla

 • pito ja nostotekniikat kahvakuulan kanssa
 • pito ja nostotekniikat tangon kanssa

KOKOONPANOT

 • Erilaisten nostojen ja heittojen monipuolinen harjoittelu
 • Oman kokoonpanon vahvuuksien löytäminen

KOKOONPANOT

 • Omien tavoiteliikkeiden harjoittelu täydellä keskittymisellä ja laadulla

TOPIT 12-14v

 • Opittujen toppitaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen murrosiän fyysisten muutosten läpi

BASET 14-19v

 • Oman topin avustaminen

YKSILÖTAIDOT

 • Perusvoimistelun, koreografisen osaamisen, yksilöliikkeiden ja ilmaisun vahvistaminen

KOKOONPANOT

 • Opittujen nostojen ja heittojen ylläpitäminen
 • Omien tavoiteliikkeiden harjoittelu täydellä keskittymisellä ja laadulla

TOPIT

 • Opittujen toppitaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen 

BASET

 • Kokoonpanojen avustaminen

YKSILÖTAIDOT

 • Koreografisen osaamisen, yksilöliikkeiden ja ilmaisun vahvistaminen
Leiritys

Ei leiritoimintaa

 • Yhden yön leiri 2 kertaa vuodessa

 

 • 3-4 kertaa vuodessa (2 vrk leirejä)
 • 20-40 vrk / vuosi
 • 4-6 leiriä / vuosi
 • 2-10 vrk kerralla
 • 20-40 vrk / vuosi
 • 4-6 leiriä / vuosi
 • 2-10 vrk kerralla
 • 20-40 vrk / vuosi
 • 4-6 leiriä / vuosi
 • 2-10 vrk kerralla
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Ryhmäkoko
 • 10 voimistelijaa
 • 1 vastuuvalmentaja + 1 apuvalmentaja
 • 10-15  voimistelijaa
 • 1 vastuuvalmentaja + 1-2 apuvalmentajaa
 • 10-15 voimistelijaa
 • 1 vastuuvalmentaja + 1 apuvalmentaja
 • 2-3 kokoonpanoa / valmentaja
 • 2-3 kokoonpanoa / valmentaja
 • 2-3 kokoonpanoa / valmentaja
Suunnittelu ja organisointi

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen
 • Valmennus toteutetaan kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennus toteutetaan kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Vanhempi mukana osassa harjoituksista (perheakro)

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kokoonpanoille
 • Yksilötaitojen ja ominaisuuksien tavoitteet kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden
 • Yksityiskohtaisen harjoitussuunnitelman laatiminen koko harjoitusryhmälle

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Harjoitussuunnitelman mukauttaminen kokoonpanoittain
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kokoonpanoille
 • Yksilötaitojen ja ominaisuuksien tavoitteet kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden
 • Yksityiskohtaisen harjoitussuunnitelman laatiminen kokoonpanoittain

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kokoonpanoille
 • Yksilötaitojen ja ominaisuuksien tavoitteet kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden
 • Yksityiskohtaisen harjoitussuunnitelman laatiminen kokoonpanoittain

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa

Tavoitteen asettelu ja harjoittelun suunnittelu

 • Tavoitteiden asettaminen kokoonpanoille
 • Yksilötaitojen ja ominaisuuksien tavoitteet kaudelle
 • Kausisuunnitelman laatiminen kisakalenteri, leiritykset ja testaus huomioiden
 • Yksityiskohtaisen harjoitussuunnitelman laatiminen kokoonpanoittain

Harjoittelun käytännön organisointi

 • Valmennuksen toteuttaminen kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Kausisuunnitelman päivittäminen kauden aikana tarvittaessa
Valmennus

VALMENNUSOSIO POISTETAAN LOPUKSI

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Lapsi nauttii harjoittelusta
 • Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä
 • Valmennus toteutetaan kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Läsnäolon seuranta
 • Mahdollisuuksien mukaan vanhempi mukana harjoittelussa (PerheAkro)

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Kausisuunnitelma (kausi / viikko / päivä / yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti ja valmennus toteutuu kausisuunnitelman mukaisesti
 • Läsnäolon ja kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku sekä huolehtimalla riittävästä liikuntamäärästä ja perustaitojen kehittymisestä
 • Kokoonpanojen muodostaminen, ryhmäytyminen
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

 

  

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ymmärtämällä oikeat suoritustekniikat, kasvupyrähdyksen alku, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvinointi

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen ja ydintekniikoiden harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ymmärtämällä oikeat suoritustekniikat, kasvupyrähdyksen alku, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen ja ydintekniikoiden harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

 

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Harjoituspäiväkirja
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Osa harjoittelusta omatoimista
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

 

Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Voimistelun perusteiden hallitseminen 
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Lasten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Vastuuvalmentajalla vähintään I-tason valmentajakoulutus tai liikunta-alan tutkinto
 • Apuvalmentajalla Voimisteluohjaajan Startti-koulutus ja halu kehittyä valmentajana

Valmentajan rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Akrobatiavoimistelun perusteiden hallitseminen (sisältäen fysiikkaharjoittelun, lajiharjoittelun ja koreografisen osaamisen)
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Lasten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Vastuuvalmentajalla vähintään II-tason valmentajakoulutus akrobatiavoimistelussa
 • Apuvalmentajalla Voimisteluohjaajan Startti-koulutus ja halu kehittyä valmentajana

Valmentajan rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena  
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Akrobatiavoimistelun perusteiden hallitseminen (sisältäen fysiikkaharjoittelun, lajiharjoittelun ja koreografisen osaamisen)
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Lasten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Vastuuvalmentajalla oltava valmentajan ammattitutkinto (VAT) ja lajiosaaminen ikäluokan huippujen tasolla
 • Apuvalmentajalla I-taso ja halu kehittyä valmentajana

Valmentajan rooli

 • Lapsen innostaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen

 

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Akrobatiavoimistelun huipputason hallitseminen (sisältäen fysiikkaharjoittelun, lajiharjoittelun ja koreografisen osaamisen)
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Lasten ja nuorten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Vastuuvalmentajalla oltava valmentajan ammattitutkinto (VAT) sekä FIG Academy taso 1
 • Apuvalmentajalla II-taso ja halu kehittyä valmentajana

Valmentajan rooli

 • Lapsen ja nuoren innostaminen ja sitouttaminen voimisteluun ja liikkumiseen
 • Valmentajalla on tunnekasvattajan rooli ja hän toimii tehtävässään kasvatusvastuullisena
 • Osallistaa voimistelijoita pelisääntöjen luomiseen ja noudattamiseen
 • Tukee urheilijaksi kasvamista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen

Osaaminen ja koulutus

 • Nuoren ja aikuisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Akrobatiavoimistelun huipputason hallitseminen (sisältäen fysiikkaharjoittelun, lajiharjoittelun ja koreografisen osaamisen)
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Nuorten laadukkaan valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Valmentajalla oltava valmentajan ammattitutkinto (VAT) sekä FIG Academy taso 2

Valmentajan rooli

 • Nuoren ja aikuisen sitouttaminen huippu-urheilijan harjoitteluun ja elämään
 • Urheilijan tukeminen ja auttaminen
 • Vastaa yhteisten pelisääntöjen olemassaolosta ja noudattamisesta
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syventymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin ja muihin urheilijaa tukeviin tahoihin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen ja voimistelumaailman mahdollisuuksien avaaminen

Osaaminen ja koulutus

 • Nuoren ja aikuisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Akrobatiavoimistelun huipputason hallitseminen (sisältäen fysiikkaharjoittelun, lajiharjoittelun ja koreografisen osaamisen)
 • Oman tietotaidon päivittäminen yhteiskunnan ja voimistelun muutoksessa
 • Valmentajalla oltava valmentajan ammattitutkinto (VAT) sekä FIG Academy taso 3

Valmentajan rooli

 • Nuoren ja aikuisen sitouttaminen huippu-urheilijan harjoitteluun ja elämään
 • Urheilijan tukeminen ja auttaminen
 • Vastaa yhteisten pelisääntöjen olemassaolosta ja noudattamisesta
 • Toimii hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syventymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin ja muihin urheilijaa tukeviin tahoihin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.
 • Esikuvana toimiminen ja voimistelumaailman mahdollisuuksien avaaminen
Kilpaileminen
 • Stara-tapahtumat
 • Seuran omat näytökset
 • Lumo
 • Stara-tapahtumat
 • Luokkakilpailut 1.-2. luokka
 • Esiintymiset seuran omissa tapahtumissa
 • Lumo
 • 2.-3. luokkien kilpailut
 • 1 kansainvälinen kilpailu vuodessa (lasten sarjat)
 • Näytökset ja esiintymiset
 • AG1 ja AG2-luokkien kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EAGC
 • WAGC
 • Näytökset ja esiintymiset

http://www.sportsacrobatics.info/sacalend.shtml

 • Junnusarjan kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EM-kilpailut
 • MM-kilpailut
 • Maailmancup
 • Näytökset ja esiintymiset    

http://www.sportsacrobatics.info/sacalend.shtml

 • Sennusarjan kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EM-kilpailut
 • MM-kilpailut
 • Maailmancup
 • Näytökset ja esiintymiset  

http://www.sportsacrobatics.info/sacalend.shtml

Kilpailumäärät
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Tavoitteet
Testit ja tarkastukset
 • Fyysiset ominaisuudet valmentajan testaamana (voima, tasapaino, liikkuvuus, perustaidot ja rohkeus)
 • Terveystarkastus (neuvola, kouluterveydenhuolto)
 • Ryhtitarkastus

 

 • Lajiliiketestit
 • Fyysiset ominaisuudet
 • Terveystarkastukset (kouluterveydenhuolto)
 • Ryhtitarkastus (valmentaja tai fysioterapeutti)
 • Fyysiet ominaisuudet 
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Fyysiset ominaisuudet
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus

https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

 • Fyysiset ominaisuudet
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti

https://suek.fi/antidopingtoiminta/

 • Fyysiset ominaisuudet
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti

https://suek.fi/antidopingtoiminta/

Toimintasisältö
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Tukitoimet
 • Perheiden tukeminen ja ohjeistaminen liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumisessa
 • Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

Terve Urheilija (kaikki ikäryhmät)

 • www.terveurheilija.fi
 • Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVe)
 • FIG ikäryhmien kehitysvaiheet 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

 • Tanssin ja baletinopettaja
 • Ohjaaminen fysioterapeutille / urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta
 • Baletinopettaja
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennus
 • Baletinopettaja
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta 
 • Baletinopettaja
 • Säännöllinen lihashuolto (hieroja)
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta
 • Baletinopettaja
 • Säännöllinen lihashuolto (hieroja)
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Mediakoulutus
 • Manageri
Tukitoiminnot
Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

''Kokeilee ja innostuu'' - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

 • Ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • Ajankäyttö / vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Lajiliikkeistä innostuminen
 • Ryhmässä toimimaan oppiminen

''Oppii ja omaksuu'' - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Oppimisesta kiinnostuminen
 • Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • Ymmärrys harjoittelun merkityksestä oppimiselle
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen
 • Ryhmän merkityksen kasvaminen
 • Kilpailutilanteiden opettelu

''Harjoittelee ja kilpailee'' - urheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilullisen elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ymmärtäminen
 • Riittävästä yöunesta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Palautteen ja pettymyksien käsittelyyn opetteleminen
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen
 • Ryhmän merkityksen tunnistaminen
 • Säännöllinen kilpaileminen
 • Halu menestyä voimistelijana

''Harjoittelee ja kilpailee'' - urheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilullisen elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ymmärtäminen
 • Riittävästä yöunesta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Vastuun lisääntyminen harjoittelussa
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen ja yhteisen ryhmähengen edistäminen
 • Ylpeys omasta lajista ja lajitaidoista
 • Säännöllinen kilpaileminen
 • Halu menestyä voimistelijana

''Kehittyy ja menestyy'' - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ja unirytmin ymmärtäminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen ja yhteisen ryhmähengen edistäminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • Kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen
 • Sitoutuminen harjoitteluun ja kokoonpanoon
 • Halu menestyä voimistelijana ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoitteluun

''Valloittaa ja voittaa'' - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ja unirytmin ymmärtäminen ja toteuttaminen käytännössä
 • Ajankäyttö / vkr: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • Voimistelun ilon säilyttäminen
 • Vastuu omasta harjoittelusta ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • Sitoutuminen kokoonpanoon ja pitkäntähtäimen tavoitteisiin yhdessä valmentajan kanssa
 • Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • Roolimallina toimiminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
Teema / Ikävuodet3 − 6 6 − 8 8 − 12 11 − 16 12 − 19 15 ja yli
Kodin rooli
 • Tuki ja kannustaminen
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen
 • Kokonaisliikuntamäärästä ja levosta huolehtiminen
 • Urheilijan ravitsemuksen peruspilareiden ymmärtäminen
 • Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset ateriavalinnat
 • Yhteistyö valmentajan kanssa
 • Lapsen huolehtiminen harjoituksiin

Urheilijan ravitsemus www.sport.fi

Lapsen kasvu ja kehitys www.mll.fi

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikunaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilua tukevan koulun valitseminen
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilua tukevan koulun valitseminen
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ymmärtää lisääntyvän harjoitusmäärän asettamat vaatimukset
 • Tuntee voimistelijan tukiverkoston
 • Kilpailu-uran taloudellinen tukeminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilulukion valinnassa tukeminen
 • Kannustaa ja ymmärtää voimistelijan tekemiä valintoja huippu-urheilun hyväksi
 • Taloudellinen tukija
 • Auttaa ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa
 • Tukee urheilijaa huolehtimaan terveellisestä ravitsemuksesta, riittävästä palautumisesta ja yöunista
Koulu ja opiskelu
 • Yhteistyö päiväkodin/koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa
 • liikuntapainotteinen päiväkoti/alakoulu
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen alakoulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen alakoulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen koulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen koulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Urheilulukio
 • Jatko-opiskelujen ja harjoittelun yhdistäminen
 • Työelämän ja harjoittelun yhdistäminen
Seuran rooli
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuminen huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen valmentajille
 • Yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Positiivinen seurahenki

 

 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Positiivinen seurahenki

 

 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimisteluun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssan
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tukee urheilijoita taloudellisesti
 • Toimivan seuran sisäisen valmennusjärjestelmän varmistaminen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tukee urheilijoita taloudellisesti
 • Toimivan seuran sisäisen valmennusjärjestelmän varmistaminen
 • Tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
Liiton rooli
 • Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta jossa on huomioituna ikäryhmän erityistarpeet
 • Edistää yhteistyötä lasten valmentajien verkostoitumiseksi lajin sisällä ja ikäryhmän valmennuksen erityisasiantuntijoiden kanssa
 • Jakaa tietoa ja tuottaa materiaalia valmennuksen tueksi
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Kehittää lajin valmennus- ja testausjärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta jossa huomioituna ikäryhmän erityistarpeet
 • Jakaa tietoa ja tuottaa materiaalia valmennuksen tueksi
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Kehittää lajin valmennus- ja testausjärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Järjestää ja kehittää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Edistää yhteistyötä ikäryhmän valmentajien verkostoitumiseksi lajin sisällä sekä erityisasiantuntijoiden kanssa
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ja tuomaritoimintaa
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
Olosuhteet
 • Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Olosuhteet tarjoavat mahdollisuuden lajitaitojen monipuoliseen harjoitteluun ja kehittämiseen
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa
 • Olosuhteet tarjoavat mahdollisuuden lajitaitojen monipuoliseen harjoitteluun ja kehittämiseen

 

 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousianveesi)
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Enintään 4 kokoonpanoa yhtä harjoitusaluetta kohti
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Enintään 4 kokoonpanoa yhtä harjoitusaluetta kohti
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit 
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö