Ringette


Vastuuhenkilöt: Virtanen, Matti.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 11 12 − 13 14 − 15 16 − 18 19 − 22 23 ja yli
Toiminta-ajatus

Kokeilun aika

Positiivisen toiminnan tulee aktivoida ja herättää kiinnostusta lajia ja pelaamista kohtaan. Kaikki otetaan mukaan ja kaikille tarjotaan mahdollisuus. 
 

Kokeilun aika

Aika herätellä kiinnostusta kilpailemiseen. Monipuolinen toiminta joukkueessa on kaiken a ja o. Vielä ehtii mukaan.
 

Ensimmäisten valintojen aika

Pelaajan mielihalut alkavat ohjata tekemistä, pelipaikan, harjoittelun, tavoitteiden, ym. valinnassa. Vieläkin ehtii mukaan.
 

Erikoistumisen aika

Kiinnostus omaa pelaajauraa kohtaan on suuri. Lajivalinta on tehty. Pidemmän tähtäimen suunnitelmien tekeminen ja niiden mukaisesti toimiminen alkaa.
 

Panostuksen aika

Realistisen pelaajakuvan luominen itsestä on vahvasti käynnissä. Suunnitelmallisus ja tavoitteellisuus tärkeässä roolissa.
 

Panostuksen aika

Realistisen pelaajakuvan luominen itsestä on vahvasti käynnissä. Suunnitelmallisus ja tavoitteellisuus tärkeässä roolissa.
 

Urheilun aika

Harjoittelun ja pelaamisen eri osa-alueet ovat hyvällä tasolla. Kokonaisvaltainen toiminta luo mielekkään pelaamisympäristön, jossa pelaajan koko potentiaali tulee esille.
 

Ominaisuuksien harjoittelu - Fyysiset ominaisuudet

Yleisliikunnan määrä ja monipuolisuus tulee turvata.
Perustaitoharjoittelu tässä iässä luo pohjan onnistuneelle lajitaitoharjoittelulle myöhemmissä ikäluokissa.
Peruskestävyys-, voima ja nopeus ominaisuudet kehittyvät leikkien, pelien sekä monipuolisen ja määräpainotteisen liikunnan kautta.
Punainen lanka perustaidot ja monipuolisuus.
 

Perustaitoharjoittelu jatkuu jo opittujen taitojen kehittämisellä ja vaikeusastetta lisäämällä.
Nopeusharjoittelussa tulee ennen murrosikää painottaa hermotuksen kehittämistä askeltiheys-, rytmitaju- ja koordinaatioharjoitteiden avulla.
Voimaharjoittelun voi aloittaa nuorena, mutta ennen murrosikää ja sen aikana se tulee toteuttaa pääasiassa lihashallintaa ja lihaskuntoa kehittävien, oman kehon hallintaan liittyvien harjoitteiden avulla.
Harjoittelussa tulee kiinnitettää huomiota säännöllisten oheisharjoitteiden toteutumiseen  ja omatoimisuuden kehittymiseen pelaajalla joukkueharjoitusten ulkopuolella.
Punainen lanka perustaidot ja monipuolisuus.
 

Edelleenkin liikunnan määrään on kiinnitettävä huomiota.
Ikäkausi on taitojen oppimisen herkkyyskautta, jolloin taitoharjoittelua tulee muuttaa selkeästi lajinomaiseen suuntaan ja taitoharjoittelun painopiste tulee olla lajin tekniikoissa tai niitä tukevissa harjoitteissa.
Nopeuden, kimmoisuuden ja nopeusvoiman harjoituttaminen on parhaimmillaan tässä ikäluokassa.
Pituuskasvun kasvupyrähdyksen ja murrosiän  tuomien haasteiden kautta perustaitoharjoittelua sekä  ylläpitävää liikkuvuusharjoittelua tarvitaan onnistuneen lajiharjoittelun tueksi.
Harjoittelun henkilökohtaistaminen alkaa, sekä omatoimisuus harjoittelussa lisääntyy.
Punainen lanka lajitaidot ja nopeus.
 

Harjoittelun painopisteet säilyvät edellisen ikäkauden mukaisina. Harjoittelussa tulee korostaa henkilökohtaisten tavoitteiden asettelua harjoitusohjelmien suunnittelua ja harjoitusten toteuttamista.
Aerobista kestävyyttä voidaan alkaa harjoituttaa, mutta ei nopeuden ja kimmoisuuden kustannuksella.
Punainen lanka lajitaidot ja nopeus.
 

Harjoittelun keskiössä tulee olla voima- ja kestävyysominaisuudet lajin omaisesti toteutettuna. Ikäluokan harjoittelussa tulee olla mukana myös lajin omaista anaerobista harjoittelua jäällä pienpelien ja luistelun kautta toteutettuna. Varsinkin luistelulle tärkeän lihaksiston kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.
Taitopuolen harjoittelussa keskitytään taitojen hiomiseen vaikeutetuissa tai pelinomaisissa tilanteissa.
Voimatason noustessa, ylläpitävää liikkuvuusharjoittelua tarvitaan onnistuneen lajiharjoittelun tueksi.
Punainen lanka lajinomainen voima ja kestävyys.
 

Edellisen ikäluokan painopisteet harjoittelussa säilyvät tärkeinä. Koska voimaharjoittelu on lisääntynyt ja harjoittelu yksipuolistunut lajin omaisemmaksi, lihashuoltoon ja liikkuvuuden ylläpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Oleellista on että fyysisiä ominaisuuksia ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti.
Punainen lanka lajinomainen voima ja kestävyys.
 

Fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen ja tarpeen mukainen kehittäminen. Oleellista on kartoittaa kehitystarpeet ja keskittyä kehittämään kartoituksen kautta valittuja ominaisuuksia.
Punainen lanka suunnitelmallisuus ja kehittymisen kannalta riittävän haasteellisten harjoitusärsykkeiden varmistaminen.
 

Ominaisuuksien harjoittelu - Lajitaidot

Ikäluokan lajiharjoittelu tulisi olla leikin ja kisailun kautta toteutettua, monipuolista lajitaitoharjoittelua. Pääpiirteissään harjoittelu sisältää luistelun, mailan ja renkaan käsittelyn sekä pelaamisen ja kisailun periaatteiden opettelun. Luistelun osalta kaikkien perustekniikoiden (etuperinluistelu, takaperinluistelu ja käännökset) oppiminen on tulevan lajissa kehittymisen kannalta oleellista.  

Luistelussa erityisesti tasapaino ja teränkäyttö, käännökset, kaarreluistelut ja takaperin luistelu.
Syöttö- syötön vastaanotto, viivojen ylitykset kulmahaulla.
Laukausten kohottaminen ja laukominen liikkeestä.
Maila-ja vartaloharhautukset sekä renkaan suojaaminen.
Sääntöjenmukaiset renkaan poisottotekniikat.
 

Lajitaitoharjoittelun (luistelu ja mailatekniikka) toistomäärän riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luistelun osalta tekniikoiden hiominen jatkuu. Erityisesti käännöksiin ja takaperinluisteluun tulee keskittyä viimeistään tässä ikäluokassa.
Renkaankäsittelyssä (syötöt, laukaukset ja kuljetukset) vauhti kasvaa pelaajien kehittyessä. Vauhdin tietoinen hallinta tulee oleelliseksi harjoittelun kohteeksi varsinkin syöttöjen osalta. Renkaankäsittely myös monipuolistuu esim. jättösyötöt tai suoraan syötöstä laukominen.
 

Luistelussa teränkäytön harjoittelu jatkuu haasteellisimmilla harjoitteilla. Fyysisyyden asteittainen lisääminen luisteluharjoittelisiin.
Syöttö- syötön vastaanoton harjoittelussa 360 ajattelun (edestä, takaa, sivulta ja liikkeestä) kautta silmä-käsi koordinaation kehittäminen.
Laukominen eri asennoista ja liikkeestä. Laukausten tarkkuus tiettyyn kohteeseen. Eri tekniikoiden ja liikkeiden yhdistely liikesarjoiksi esim. luistelu-harhautus-laukaus. 
 

Edellisen ikäluokan harjoittelun painopisteet säilyvät. Erilaisten liikesarjojen hiominen ja vaikeuttaminen asteittain. 
Omien tekniikkasuoritusten arviointi ja analysointi videolta. Pelitilannekohtaisten tekniikkaongelmien ratkominen.

Lajitaitojen oppimisen syventäminen. Oleellista on kartoittaa kehitystarpeet ja keskittyä kehittämään kartoituksen kautta valittuja ominaisuuksia.  

Lajitaitojen oppimisen syventäminen. Oleellista on kartoittaa kehitystarpeet ja keskittyä kehittämään kartoituksen kautta valittuja ominaisuuksia.  

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 11 12 − 13 14 − 15 16 − 18 19 − 22 23 ja yli
Pelin harjoittelu - Henkilökohtainen taktiikka

Henkilökohtaisen taktiikan alkeet.
Pelaamisen / kamppailun / kisailun idean sisäistäminen.
 

Kaikkien pelipaikkojen (maalivahti, puolustaja, hyökkääjä, sentteri) tehtävien tiedostaminen, kokeilu ja oppiminen.
Peruspeliroolien olemassaolon tiedostaminen ja roolien tehtävien oppiminen.
Perustilanteiden harjoittelu ja erilaisten ratkaisumallien (hlökohtainen taktiikka) löytäminen, kokeilu ja oppiminen.
 

Perustilanteiden harjoittelu jatkuu.
Vauhdin kasvaessa ratkaisuntekokyvyn nopeuttamiseen ja tilannetajun kehittämiseen tulee keskittyä.
 

Pelipaikkakohtaiseen harjoitteluun keskittyminen perustilannepelaamisessa.  
Suunnanmuutospelaamisen osalta peliroolista toiseen siirtymisen opettelu ja ymmärtäminen pelin sisällä.

 

Perustilanneharjoittelun toteuttaminen mahdollisimman hyvin pelitilanteiden mukaisesti ja osittainen vaikeuttaminen.
Suunnanmuutospelaamisen osalta ennakointikykyyn, ratkaisuntekokyvyn nopeuttamiseen ja tilannetajun kehittämiseen tulee keskittyä. Omien pelisuoritusten arviointi ja analysointi videolta.
 

Hlökohtaisen taktiikan syventäminen pelitilannekohtaisemmaksi. Omien vahvuuksien kautta oman pelaajaprofiilin (rooli joukkueessa) tunnistaminen ja kehittäminen.
 

Hlökohtaisen taktiikan syventäminen oman arvioinnin, keskustelun ja kokemusten kautta.
 

Pelin harjoittelu - Joukkuetaktiikka

Ei joukkuetaktiikkaa.

Joukkuetaktiikan alkeet.
Peruspelitilanteiden (avaus-, karvaus-, hyökkäys ja puolustuskolmiopelaaminen) tiedostaminen.
Parityöskentely peruspelitilanteiden sisällä (esim. auttaminen).
Yksi helppo joukkueen yhteinen ratkaisumalli kunkin perustilanteen pelaamiseen.
 

Peruspelitilanteiden tavoitteiden sisäistäminen ja joukkueen yhteisten ratkaisumallien (joukkuetaktiikan) harjoittelu tilanteiden ratkaisemiseksi.
Ymmärrys omien ratkaisujen vaikutuksesta pelitilanteen kehittymiseen. Omien ratkaisujen valinta joukkueen tavoitetta eteenpäin vieväksi.
Erikoistilannepelaamisen alkeet.
 

Edellisen ikäluokan harjoittelun painopisteet säilyvät.
Erikoistilanteiden osalta mukaan tulevat erilaiset variaatiot yli- ja alivoimiin ja aloituksiin. Yllätyksellisyyden käyttäminen erikoistilanteissa.
 

Erilaisten joukkuetaktiikoiden opettelu, aktiivinen - passiivinen puolustaminen, hitaat - nopeat hyökkäykset. Näiden toteuttaminen ja valinta riippuen vastustajasta.
Kesken pelin joukkuetaktiikan vaihtamisen omaksuminen. 
Joukkueen pelisuoritusten arviointi ja analysointi videolta.

 

Erilaisten joukkuetaktiikoiden valinta, sujuva käyttö ja vaihtaminen ottelusta toiseen riippuen vastustajasta ja pelitilanteesta.  

Joukkuetaktiikan syventäminen.
Ikäluokassa tiedostetaan ja osataan teoriassa lajin taktiikat. Haasteena on tilanteisiin, joukkueen roolitukseen ja henkilöille sopivien taktiikoiden omaksuminen mahdollisimman nopeasti. 
 

Pelin harjoittelu - Maalivahtipelaaminen

Kaikki saavat kokeilla, etsitään innokkaimpia tehtävään. Tavoitteena hyvän luistelu- ja liikkumistaidon saavuttaminen.

Lajitaidot: Luistelutaito, Perusasento

Kokeilun aikaa, etsitään innokkaimmat. Tavoitteena hyvän luistelu- ja liikkumistaidon saavuttaminen.

Lajitaidot: Perusasento (tasapainoinen, selkä suorassa, kädet edessä), Liikkumistekniikat perusasennossa, Torjunnat perusasennossa ja Maila-avauksen tekniikka.

Erikoistuminen pelipaikkaan alkaa. Tavoitteena harjoittelun kautta perustekniikat kuntoon.

Lajitaidot: Sijoittuminen, Perusasento (rintamasuunta renkaaseen), Perustorjunnat (pystyssä, jäissä), siirtyminen viimeistään jääkiekkoräpylän käyttöön ja Heittoavauksen harjoittelua.

Vahvaa erikoistumista pelipaikkaan. Tavoitteena harjoittelun kautta perustekniikat kuntoon.

Lajitaidot: Avaiksen taktiikka, V-torjunta (paikallaan, liikkeessä), Perustilanteiden (1vs1, 2vs1) pelaaminen, Avauspelaamisen monipuolistaminen (maila-avaukset).
Peliaikaa tarvitaan joukkueen kaikille maalivahdeille!

Vahvaa erikoistumista pelipaikkaan. Tavoitteena oman pelitavan kehittäminen, vahvuudet käyttöön.

Lajitaidot: Oman pelitavan kehittäminen (vahvuuksien hyödyntäminen, pelirajat: milloin pystyssä, milloin jäissä), Taktinen osaaminen (kätisyydet, irtorengaspelaaminen).
Peliaikaa tarvitaan joukkueen kaikille maalivahdeille!

Vahvaa erikoistumista pelipaikkaan. Tavoitteena oman pelitavan kehittäminen, vahvuudet käyttöön.

Lajitaidot: Edelleen oman pelitavan kehittäminen sekä taktisen osaamisen kehittäminen.

Tavoitteena oman pelitavan ja taktiikan syventäminen oman arvioinnin, keskustelun ja kokemusten kautta.

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 11 12 − 13 14 − 15 16 − 18 19 − 22 23 ja yli
Psyykkinen harjoittelu

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Myönteisen minäkuvan kehittäminen.

Itsetunnon vahvistaminen.

Keinot
Vuorovaikutus: Kannustaminen, kiittäminen ja tsemppaaminen. Onnistumisien, yrittämisen ja uusien asioiden rohkean kokeilemisen huomioiminen. Joukkuehengen kehittäminen ja ylläpito. Käytännössä keinot ovat yksipuolisesti valmentajan vastuulla.

 

IItsetu

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Keskittyminen oleelliseen.
Minäkuvan  kehittäminen.

Keinot
Vuorovaikutus: Asioista keskustelun opettelu alkaa pelaajilla.
Itsearviointi: Pelaaja arvioi esim. hymiöillä tms. omaa viihtymistä ja oppimista. Opetetaan näkemään hyviä asioita harjoituksista ja peleistä 
Joukkuehengen kehittäminen ja ylläpito: Positiivisten ja negatiivisten tunteiden hallinta joukkueen sisällä. 

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Keskittyminen oleelliseen.
Tavoitteellisuus.
Minäkuvan kehittäminen.

Keinot
Vuorovaikutus: Kaikkien ryhmän sisäisten kohtaamisien vuorovaikutuksen tiedostaminen ja kehittäminen.
Itsearviointi: Ohjattujen itsearviointien avulla opetetaan näkemään omaa kehittymistä.
Harjoituspäiväkirja: Harjoituspäiväkirjaan merkitään tehdyt urheilusuoritukset sekä niiden fiilikset.
Joukkuehengen ylläpito erilaisin toimin.

 

 

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.

Suunnitelmallisuus. Tavoitteellisuus.
Minäkuvan kehittäminen.

Keinot
Vuorovaikutus: Kaikkien ryhmän sisäisten kohtaamisien vuorovaikutuksen tiedostaminen ja kehittäminen.
Itsearviointi ja harjoituspäiväkirja: Oman kehityksen, tavoitteiden saavuttamisen ja toiminassa viihtymisen seuraaminen.
Prosessitavoitteet: Monipuolisia, eri osa-alueisiin kohdistuvia kehitystavoitteita. Oleellista on, että tavoitteisiin yltäminen on pelaajasta itsestään kiinni. 
Joukkuehengen ylläpito erilaisin toimin. 

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Suunnitelmallisuus. Tavoitteellisuus.

Keinot
Vuorovaikutus: Kaikkien ryhmän sisäisten kohtaamisien vuorovaikutuksen kehittäminen.
 Itsearviointi ja harjoituspäiväkirja: harjoittelun ja riittävän ravinnon ja levon suhde, sekä kehityksen, tavoitteiden ja toiminassa viihtymisen seuraaminen.
Prosessitavoitteet ja tavoiteasettelu: Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi
Joukkuehengen ylläpito erilaisin toimin. ...
 

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Suunnitelmallisuus.
Tavoitteellisuus. Elämänhallinta

Keinot
Vuorovaikutus: Kaikkien ryhmän sisäisten kohtaamisien vuorovaikutuksen kehittäminen.
 Itsearviointi, Harjoituspäiväkirja ja Tavoiteasettelu: Toiminnan kokonaissyklin (suunnittelu, toiminta, arviointi) hallinta.
Ajankäytön hallinta: Ohjattua ajankäytön suunnittelua elämäntilanteen itsenäistyessä ja vastuun omista tekemisistä kasvaessa.
Joukkuehengen ylläpito erilaisin toimin. 
 

Painopisteet
Myönteinen oppimisilmapiiri.
Suunnitelmallisuus.
Tavoitteellisuus. Elämänhallinta

Keinot
Vuorovaikutus: Kaikkien ryhmän sisäisten kohtaamisien vuorovaikutuksen kehittäminen.
 Itsearviointi, Harjoituspäiväkirja, Tavoiteasettelu ja Ajankäytön hallinta: Toiminnan kokonaissyklin (suunnittelu, toiminta, arviointi) hallinta, siten että toiminta säilyy tavoitteellisena, motivoivana ja mielekkäänä.
Joukkuehengen ylläpito erilaisin toimin .
 

Harjoitusmäärät

Kokonaisliikuntamäärä
18 tuntia,
josta lajiharjoittelun osuus
5 tuntia ,
muun harjoittelun/liikunnan osuus
13 tuntia .

Joukkueharjoitteluna  
3 tuntia 
Omatoimisena tai muun lajin harjoitteluna
15 tuntia 

Kokonaisliikuntamäärä
19 tuntia ,
josta lajiharjoittelun osuus
tuntia,

muun harjoittelun/liikunnan osuus
12 tuntia .

Joukkueharjoitteluna
5 tuntia 
Omatoimisena tai muun lajin harjoitteluna
14 tuntia
  

 

Kokonaisliikuntamäärä
20 tuntia
josta lajiharjoittelun osuus
7 tuntia
muun harjoittelun/liikunnan osuus
13 tuntia

Joukkueharjoitteluna
5 tuntia
Omatoimisena tai muun lajin harjoitteluna
15 tuntia

Kokonaisliikuntamäärä
20 tuntia,
josta lajiharjoittelun osuus
8h tuntia,
muun harjoittelun osuus
12 tuntia.

Joukkueharjoitteluna
6 tuntia
Omatoimisena harjoitteluna
14 tuntia

Kokonaisliikuntamäärä
20 tuntia,
josta lajiharjoittelun osuus
9h tuntia,
muun harjoittelun osuus
11 tuntia.

Joukkueharjoitteluna
7 tuntia
Omatoimisena harjoitteluna
13 tuntia 

Kokonaisliikuntamäärä
20 tuntia,
josta lajiharjoittelun osuus
9h tuntia,
muun harjoittelun osuus
11 tuntia.

Joukkueharjoitteluna
7 tuntia
Omatoimisena harjoitteluna
13 tuntia  

Kokonaisliikuntamäärä
17 tuntia,
josta lajiharjoittelun osuus
9h tuntia,
muun harjoittelun osuus
8 tuntia.

Joukkueharjoitteluna
7 tuntia
Omatoimisena harjoitteluna
10 tuntia  

Harjoittelun painotukset

Ominaisuuksien harjoittelu 90%
Pelin harjoittelu 10%
 

Ominaisuuksien harjoittelu 80%
Pelin harjoittelu 20% 

Ominaisuuksien harjoittelu 70%
Pelin harjoittelu 30% 

Ominaisuuksien harjoittelu 60%
Pelin harjoittelu 40% 

Ominaisuuksien harjoittelu 60%
Pelin harjoittelu 40% 

Ominaisuuksien harjoittelu 60%
Pelin harjoittelu 40% 

Ominaisuuksien harjoittelu 60%
Pelin harjoittelu 40% 

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 11 12 − 13 14 − 15 16 − 18 19 − 22 23 ja yli
Kilpailumäärät pelaajalla

Kauden aikana 8 - 10 turnausta/pelitapahtumaa
sekä muutamia tekniikkakisoja. .

Kauden aikana n. 20 ottelua, 2 - 4 turnausta sekä muutamia tekniikkakisoja 

Kauden aikana 20 - 25 ottelua, 2 - 4 turnausta sekä muutamia tekniikkakisoja 

Kauden aikana n. 25 ottelua, 2 - 3 turnausta sekä muutamia tekniikkakisoja 

Kauden aikana n. 30 ottelua ja 2 - 3 turnausta 

Kauden aikana 30 - 40 ottelua ja 1 - 2 turnausta 

Kauden aikana 30 - 40 ottelua ja 1 - 2 turnausta 

Harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet - Seuran ja liiton roolit

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Yleisöluistelut
Seuran sisäiset ja seurojen väliset turnaukset
Tekniikkakisat ja sarjatoiminta

Seura on avainasemassa järjestäessään sopivat olosuhteet ja tapahtumat sekä koulutetut vetäjät toimintaan.
Ringetteliitto valmentajakoulutus ja tuki ringettekoulutoimintaan  

  ja sarjatoimint

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Yleisöluistelut
Seuran taitojäät
E-junioreiden aluesarja
Seuran sisäiset ja seurojen väliset turnaukset ja tekniikkakisat

Seura mahdollistaa toiminnan monipuolisuuden kehittymisen olosuhteiden ja resurssien osalta, sekä yhteisöllisyyden kehittymisen erilaisin joukkueiden yhteistoimintojen kautta.
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen 

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Yleisöluistelut
Seuran taitojäät,
D-junioreiden aluesarja,
Seuran sisäiset ja seurojen väliset turnaukset ja tekniikkakisat

Seura mahdollistaa toiminnan kehittymisen olosuhteiden ja resurssien osalta kuten edellä
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen  

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Seuran taitojäät
C-nuorten sarjatoiminta
Seuran sisäiset ja seurojen väliset turnaukset ja tekniikkakisat
U17 aluejoukkuetoiminta

Seuran yhteistyö aluejoukkueiden kanssa alkaa. Ymmärtää vastuunsa tarjota eritasoista toimintaa eri motivaatiotason omaaville pelaajille.
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen. Tie Huipulle ohjelman toteuttaminen

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Seuran taitojäät
Urheiluakatemiat
B nuorten sarjatoiminta ja turnaukset
U19 nuorten maajoukkue

Tukee nuorten harjoittelua tarjoten riittävät olosuhteet ja koulutetun valmennuksen. Tiedostaa ja hyödyntää mahdollisia seuran ulkopuolisia tahoja tässä. Tekee yhteistyötä nuorten maajoukkueen kanssa.
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen. Tie Huipulle ohjelman toteuttaminen.  

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Seuran taitojäät
Urheiluakatemiat
Naisten sarjatoiminta
Naisten maajoukkue
NRL

Tiedostaa ja ottaa vastuun seuran edustusjoukkueen vastuuhenkilövalinnoista. Tarjoaa riittävät olosuhteet ja koulutetun valmennuksen. Tiedostaa ja hyödyntää mahdollisia seuran ulkopuolisia tahoja tässä kohtaa. Tekee yhteistyötä naisten maajoukkueen kanssa.
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen. Tie Huipulle ohjelman toteuttaminen.  

Joukkueharjoitukset
Omatoiminen harjoittelu
Seuran taitojäät
Naisten sarjatoiminta
Naisten maajoukkue
NRL

Tiedostaa ja ottaa vastuun seuran edustusjoukkueen vastuuhenkilövalinnoista. Tarjoaa riittävät olosuhteet ja koulutetun valmennuksen. Tiedostaa ja hyödyntää mahdollisia seuran ulkopuolisia tahoja tässä kohtaa. Tekee yhteistyötä naisten maajoukkueen kanssa.
Ringetteliitto valmentaja- ja seurakoulutukset, sekä kilpailutoiminnan järjestäminen. Tie Huipulle ohjelman toteuttaminen.

Ympäristön rooleja

Pelaaja - innostua ja kiinnostua lajista

Vanhemmat - kannustaa lasta, mahdollistaa toiminta

Valmentaja - luoda joukkueessa hyvä oppimisilmapiiri, innostaja, osaa opettaa lajin perusteet käyttäen leikkejä harjoittelumuotona, osaa eriyttää eritasoiset pelaajat

Kaveripiiri - ystävyyssuhteet 

Pelaaja - innostua ja kiinnostua kilpailuista, harjoittelusta, tulla paremmaksi

Vanhemmat - kannustaa lasta, mahdollistaa toiminta

Valmentaja - luoda joukkueessa hyvä oppimisilmapiiri, innostaja, osaa opettaa lajin perusteet, osaa eriyttää eritasoiset pelaajat

Kaveripiiri - ystävyyssuhteet 

Pelaaja - alkaa kiinnostua omasta tekemisestä, uskaltaa kokeilla, kyseenalaistaa ja valita

Vanhemmat - kuunnella, tukea ja opastaa lasta valinnoissa, kannustaa sekä mahdollistaa toiminta

Valmentaja - auttaa joukkueessa hyvän oppimisilmapiirin syntymistä ja säilymistä. Osaa opastaa valinnoissa ja hallitsee  D-ikäluokan lajivaatimukset.

Kaveripiiri - hyväksyvät ja kannustavat ystävyyssuhteet

Taustajoukot - joukkueenjohtaja, lääkäri - Näiden ihmisten osaaminen, tuki ja apu silloin kun sitä tarvitaan, on välttämätöntä onnistuneelle urheilu-uralle  

Pelaaja - on kiinnostunut tekemisestään, rikkoo rajoja, tekee suunnitelmia ja toteuttaa niitä

Vanhemmat - kuunnella, ohjata ja kannustaa nuorta, mahdollistaa toiminta

Valmentaja - luotettava kuuntelija ja tukija, osaa tehdä realistista tavoiteasettelua pelaajan kanssa ja hallitsee C-ikäluokan lajivaatimukset

Kaveripiiri - hyväksyvät ja kannustavat ystävyyssuhteet

Taustajoukot - joukkueenjohtaja, lääkäri, opinto-ohjaaja - Näiden ihmisten osaaminen, tuki ja apu silloin kun sitä tarvitaan, on välttämätöntä onnistuneelle urheilu-uralle  

Pelaaja - omien vahvuuksien tunnistaminen ja suunnitelmien tekeminen niiden pohjalta, vastuunotto omasta harjoittelusta kasvaa

Vanhemmat / lähipiiri - nuoren tukijoita, opastajia ja sparraajia. Tämän ihmisryhmän hyväksyntä urheiluun liittyvissä valinnoissa on nuorelle erittäin tärkeää. Vanhemmat edelleen myös toiminnan kustantajia.

Valmentaja - lajiosaaja, joka hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot. Myönteisen oppimisilmapiirin ylläpitäjä.

Taustajoukot - joukkueenjohtaja, lääkäri, opinto-ohjaaja - Näiden ihmisten osaaminen, tuki ja apu silloin kun sitä tarvitaan, on välttämätöntä onnistuneelle urheilu-uralle  

Pelaaja - päämäärätietoista toimintaa, tietää mihin ollaan menossa ja mitä se vaatii. Vastuunotto harjoittelusta kasvaa entisestään.

Vanhemmat / lähipiiri - Vanhempien ja ystävien merkitys urheilu-uran suhteen vähenee. Silti hyvät suhteet tähän ihmisryhmään säilyvät erittäin tärkeinä tasapainottavana tekijänä elämässä.

Valmentaja - merkitys asiantuntijana luottohenkilönä lajin ja urheilu-uran ratkaisujen suhteen kasvaa.Myönteisen oppimisilmapiirin ylläpitäjä.

Taustajoukot - joukkueenjohtaja, lääkäri, opinto-ohjaaja - Näiden ihmisten osaaminen, tuki ja apu silloin kun sitä tarvitaan, on välttämätöntä onnistuneelle urheilu-uralle  

Pelaaja - tietää mitä osaa, mitä haluaa urheilulta ja miten tavoitteet voidaan saavuttaa

Perhe / lähipiiri - ryhmän tuki, kannustus ja hyväksyntä ovat edelleen tärkeitä pelaajan hyvälle psyykkiselle perustalle.

Valmentaja - asiantuntija ja luottohenkilö lajin ja urheilu-uran ratkaisujen suhteen. Myönteisen oppimisilmapiirin ylläpitäjä.

Taustajoukot - joukkueenjohtaja, lääkäri, opinto-ohjaaja, työnantaja
Näiden ihmisten osaaminen, tuki ja apu silloin kun sitä tarvitaan, on välttämätöntä onnistuneelle urheilu-uralle
 

Teema / Ikävuodet6 − 9 10 − 11 12 − 13 14 − 15 16 − 18 19 − 22 23 ja yli
Elämäntilanne

Lapsuusaikaa. Esikoulu - 1 - 2 - 3 luokat koulussa 

Lapsuusvaiheen viimeiset vuodet.
4 - 5 luokat koulussa
 

Murrosikä. 6 - 7 luokat koulussa. 

Murrosiän ensimmäinen vaihe päättyy ja nuoruus alkaa. 8 - 9 luokat koulussa. 

Nuoruusvaihe. Lukio ja ammatillinen koulutus. ï»¿ï»¿

Itsenäistymisvaihe.  Muuttaminen omaan asuntoon, Yli-opistot, ammattikorkeakoulut, työelämä 

Työelämään siirtyminen, opinnot jatkuvat, oman perheen perustaminen