Voimistelu, Miesten telinevoimistelu


Vastuuhenkilöt: Anoschkin, Katja; Holopainen, Timo; Kirjavainen, Anna; Tanskanen, Jani; Toivanen, Terhi; Vilenius, Tiina; Ahonen, Laura; Murtonen, Satu; Porola, Susanna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • Toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Harjoittelussa kansainvälinen vaatimustaso (8v ->)
 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen
 • riittävä kokonaisliikunta- sekä lajiharjoitusmäärä
 • perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa
 • Vastuullinen voimistelu: Lasten laadukas voimistelu
 • Perusliikkeiden täydellinen hallinta
 • Vastuullinen voimistelu: Turvallinen harjoittelu
 • Perusliikkeiden täydellinen hallinta
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Vastuullinen voimistelu: Osallistava valmennus

Valintavaihe

 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana
 • murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen
 • koulunkäynti mahdollistaa kansainvälisen tason harjoittelun
 • kilpailemisessa kansainvälinen vaatimustaso
 • Vastuullinen voimistelu: Voimistelijan oman sisäisen motivaation ja itseluottamuksen tukeminen

Huippuvaihe

 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • Vastuullinen voimistelu: Esikuvana oleminen
 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • huippusuorituksien saavuttaminen
 • kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
 • Vastuullinen voimistelu: Mediakäyttäytyminen
Taidon kehittäminen, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Taito

 • leikki mukana taidon oppimisessa
 • ilo, innostus ja harjoittelusta nauttiminen
 • liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle
 • lajitaidon alkeiden opettelu

Fyysinen harjoittelu

 • liikkuvuusharjoittelun aloittaminen
 • voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa
 • nopeus- ja koordinaatioharjoitteita
 • tasapaino
 • peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa
 • progressiivisuus voimaharjoittelussa

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen
 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta
 • kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti
 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin
 • uudet tilanteet usein pelottavia

 

 

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu
 • monipuolinen lajitaitojen osaaminen kehittely aiemmin opitun perustalle
 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • havaintotaitojen kehittäminen
 • harjoittelun runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen harjoittelu

 • monipuolinen voimaharjoittelu ja kehonhallinta
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen)
 • nopeus- ja ketteryysharjoittelu kisaillen
 • tasapaino
 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • testi
 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • keskittymiskyky vielä kehitysvaiheessa
 • lapsi oppii mallista
 • mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • haluaa olla keskipisteenä
 • oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • Harjoittelun sinnikkyyden tärkeyden ymmärtäminen
 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen
 • Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen
 • Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen

 

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • lajitaitojen osaaminen ja täydellinen hallinta
 • motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • harjoitteiden runsas variointi
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

 

Fyysinen harjoittelu

 • Voiman kehittäminen haastavilla oman kehon harjoitusliikkeillä ja vastuksilla
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen); kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • tasapaino
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • ryhmässä toiminen ja sen jäsenenä oleminen
 • itseluottamuksen tukeminen
 • jännityksen hallitseminen
 • valmistautumisrutiinien kehittyminen kilpailuihin
 • keskittyminen harjoitus- ja kilpailutilanteissa
 • omatoimisuuden oppiminen leiri- ja kilpailutilanteissa
FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa  

Taito

 • vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysinen harjoittelu

 • Monipuolinen voimaharjoittelu (kesto-, nopeus- ja maksimivoima) lisäkuormin ja ilmanperus- ja nopeusvoima (lajinomainen, myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)
 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • Nopeusharjoittelu kohti telinekohtaista liikenopeusharjoittelua
 • Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajille riittävä muu kestävyysharjoittelu
 • Urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • ryhmässä toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • itseluottamuksen tukeminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritseviä psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu
 • kilpailemisen ja kilpailupaineiden hallitsemisen oppiminen
 • itsearviointitaitojen harjoittelu

 

 

   

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa   

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysinen harjoittelu

 • Voimaharjoittelussa lajinomainen kesto- nopeus- ja maksimivoimaharjoittelu painottuneessa asemassa
 • Liikkuvuus (aktiivinen) ja hyvä lihastasapaino
 • Telinekohtainen liikenopeusharjoittelu
 • Urheilijakohtainen kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajille riittävä huoltava kestävyysharjoittelu
 • Urheilijakohtainen urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • tavoitteenasettelun merkityksen kertaaminen ja ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailussa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallinta erilaisin keinoin
 • kilpailupaineiden hallinta
 • paineensietokyky kansainvälisissä kilpailuissa
 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa
 • itsearviointitaitojen kehittyminen
 • esikuvana toimiminen

 

  

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Taito

 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

 

Fyysinen harjoittelu

 • Voimaharjoittelussa telinekohtainen kesto- nopeus- ja maksimivoimaharjoittelu painottuneessa asemassa
 • Aktiivisen liikkuvuuden ja lihastasapainon ylläpito
 • Haastava telinekohtainen liikenopeusharjoittelu
 • Riittävä urheilijakohtainen kestävyysharjoittelu lajinomaisesti ja tarvittaessa muulla kestävyysharjoittelulla
 • Urheilijakohtainen urheilufysioterapeutin harjoitusten integrointi päivittäisharjoitteluun

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • urheilijan arjen hallinta
 • paineiden hallitseminen kansainvälisissä kilpailuissa
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu itsensä kehittämiseen
 • itsearviointitaitojen hallinta ja hyödyntäminen
 • esikuvana toimiminen

 

 

    

 

 

FIG
ikäryhmienkehitysvaiheet_Suom
i.doc

Lajitaito
 • motoristen taitojen hankinta
 • telineiden alkeiden opettelu
 • trampoliiniharjoittelu
TELINEVOIMISTELUN
TÄRKEÄT PERUSASENNOT, Mika
Holopainen 2007 JyVo-79.ppt

media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämisessä
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

Voimistelu, Miesten
telinevoimistelu_251_Ksiseison
nanharjoitteita.ppt

 • pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen hallitsemisessa
 • teknisesti vaikeampien liikkeiden tuotto perusliikkeiden hallintaan ja ominaisuuksiin perustuen
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

Ranteiden vahvistamis-
ja kuntoutusohjelma.ppt

Selän kuntoutus – ja
vahvistamisohjelma 1.ppt

Olkapäiden kuntoutus-,
vahvistamis- ja
palautumisohjelma.ppt

 • teknisesti vaikeampien liikkeiden tuotto perusliikkeiden hallintaan ja ominaisuuksiin perustuen
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
 • kaikki liikeryhmät kaikilla telineillä
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien tuotto ja parantaminen
 • trampoliiniharjoittelu
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

 • teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien tuotto ja parantaminen
 • trampoliiniharjoittelu 
 • liikesuositukset ikäryhmittäin
media/Kehitysohjelma
ikäryhmittäin
liikesuositukset.xlsx

Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus).
 • lajitaidon peruskoulutus: valmentaja hallitsee lajin perustaidot sekä opettamisen
 • kansainväliselle huipulle pyrkivien voimistelijoiden valmentajilla mahdollisimman korkea lajitaidon koulutustaso
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus
 • ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

Voimisteluliiton koulutussivu

 

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikkumiseen.
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen
 • roolimalli ja esikuva
 • tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä
 • luotettava aikuinen

 

 

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • lajitaidon II-tason koulutus.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet.
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus
 • ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta
 • Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen
 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)
 • Luotettava aikuinen
 • Roolimalli ja esikuva
 • Urheilijaksi kasvun tukeminen

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus).
 • lajitaidon III-tason koulutus ja lisäksi FIG L2 akatemia sekä ammattivalmentajatutkinto
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus
 • ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • innostaja ja kannustaja
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku
 • yhteistyö urheiluakatemian kanssa
 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto ja FIG L2 tai L3 akatemia. UEG:n valmentajakoulutus (Tirrenia)
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus
 • kansainvälisessä verkostossa toimiminen
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

Rooli

 • osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan
 • innostaja ja kannustaja sekä tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku
 • Hyvät suhteet urheiluakatemian kanssa.
 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutuskansainvälisessä verkostossa toimiminen
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

Rooli

 • innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku
 • hyvät suhteet muihin valmentajiin (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)
 • valmennustiimin johtaminen
 • huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkevalmentajien ja lajipäällikön kanssa

 

Osaaminen ja koulutus

 • valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus  (tai muu vastaava koulutus).
 • valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia.
 • valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet
 • valmentajamentorointi
 • valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutuskansainvälisessä verkostossa toimiminen
 • suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

Rooli

 • innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa
 • valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään
 • valmentajan hyvät suhteet urheiluakatemiaan tärkeässä asemassa
 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku
 • hyvä yhteistyö muiden valmentajien ja valmennustiimin kanssa
 • valmennustiimin johtaminen
 • huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkuevalmentajien ja lajipäällikön kanssa
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä. 

Liitteenä valmennuksen materiaalia ja lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys FIG:n materiaali

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 1-3 h/vko

Muu liikunta

 • Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia
 • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheessä ja päiväkodissa / koulussa
 • sisältää pelit, leikit, ulkoilut tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan
 • 30 / viikko liikuntaa --> n. 3 h / päivä

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Leiritys

 • ei leiritystä

Valmennuksen suunnitelu ja seuranta

 • valmennuksessa tuntisuunnitelma ja paikallaolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 lasta / 2 ohjaajaa
FIG ikäryhmien
kehitysvaiheet_Suomi.doc

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista

Valmennus yksilöllistä ja yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää.

Asiantuntijaverkoston luominen alkaa.

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 3 - 5 krt / vko (6 - 15 h/vko)
 • harjoitusmäärä 4 - 6 krt / vko. (18 h / vko)

Muu liikunta / ulkoilu

 • 5-14 h / vko
 • Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lasten edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • 30h/viikko liikuntaa --> n. 3-4 h / päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • aloitetaan seuran leirit; 10-15 leiripäivää/vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksessa tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma sekä paikallaolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa
 • Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

 

 

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen.

Valmennus yksilöllistä ja yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää.

Psyykkinen valmennus alkaa (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 4 - 6 krt / vko. (10  - 18 h / vko)
 • harjoitusmäärä 5 - 8 krt / vko (25 h / vko)

Muu liikunta / ulkoilu

 • väh. 6  -8 h / vko
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • n lajiharjoittelua ja lajiharjoittelua ja muuta liikuntaa n. 20-30 h / vko

Leiritys

 • alue- / valtakunnalliset liiton leirit (n. 6kpl / vuosi, yht.25-30vrk)

Valmennuksen suunnittelu- ja seuranta

 • valmennuksessa viikko- ja kausiseuranta. Teline-, ominaisuus- ja liikeseuranta.
 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko n. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa
 • Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

Valmennus yksilöllistä. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 5 - 8 krt / vko (18 - 25 h / vko)
 • harjoitusmäärä 9 - 11 krt / vko (25 -> h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikunataharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 23 - 33 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • liiton alue- ja valtakunnalliset leirit (N. 25 - 50vrk)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksessa viikko-, kausi,- ja pitkäntähtäimen suunnitelma. Ominaisuus-, liike-, ja sarjaseuranta.
 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 voimistelijaa / 2-3 valmentajaa
 • Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

 

Valmennus aiempaa enemmän vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä.

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 9 - 11 krt / vko (25 -> h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, ulkoilut, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 30 - 35 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • valtakunnalliset liiton leirit. (100 - 200 vrk / vuosi)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa
 • Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

 

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä.

Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen)

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 9 - 12 krt / vko (25 -> h / vko)

Muu liikunta

 • n. 5 - 8 h / vko
 • sisältää pelit, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.

Kokonaisliikuntamäärä

 • n. 30 - 40 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • valtakunnalliset liiton leirit. (100  - 200 vrk / vuosi)

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta.

Ryhmäkoko

 • ryhmäkoko 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa
 • Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

 

Kilpaileminen
 • Stara- tapahtumat

 

 • Stara-tapahtumat
 • kilpailujärjestelmä 1.-3. luokka
 • JunnuGym-sarja
 • kilpailujärjestelmä 3.-4. luokka
 • JunnuGym-sarja
 • kilpailujärjestelmä 4.-5. luokka
 • JunnuGym-sarja
 • nuorten SM-kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-kilpailut ja kv-juniorikilpailut)
 • kilpailujärjestelmä 5.-6. luokka
 • nuorten/miesten SM-kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-,EM-, MM-kilpailut, Olympialaiset, MC-kilpailut ja kv-juniorikilpailut)
 • kilpailujärjestelmä 6. luokka
 • SM-kilpailut
 • kv.-kilpailut (PM-,EM-, MM-kilpailut, MC-kilpailut, Olympialaiset) 
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Tukitoimet
 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • Yhdessä sovitut pelisäännöt

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan

 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • säännöllinen lihashuolto
 • ravitsemusasiantuntija
 • psyykkinen valmennus osa päivittäisvalmennusta
 • huoltavat harjoitteet osana lajiharjoittelua

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • lääkäri ja terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • ADT ohjaus
 • Liiton ADT koulutus

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • manageri
 • ADT ohjaus
 • SUEK

Tukiverkosto valmis tarjoamaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

 • lääkäri
 • fysioterapeutti / huoltavat harjoitteet
 • ravitsemusasiantuntija
 • urheilupsykologi
 • hieroja
 • manageri
 • ADT ohjaus
 • SUEK
Testit ja tarkastukset
 • normaalit lapsille tehtävät terveystarkastukset

Terveystarkastus

 • Neuvola
 • Kouluterveydenhuolto
 • Ryhtitarkastus
 • terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit (liite liiketestit videomateriaali)
 • fyysiset testit
 • ryhtitarkastus
Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • ryhtitarkastus
 • Kasva urheilijaksi -testit
 • aerobiset testit
Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testi
Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • urheilijan terveystarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testit
 • telinekohtaiset laktaattitestit
Poikien
ominaisuustestit.pdf

 • lääkärintarkastus
 • lihastasapaino
 • liiketestit
 • lihaskuntotestit
 • aerobisen kunnon testit
 • telinekohtaiset laktaattitestit
Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

"Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

 • perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • lääkäri ja terveydravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla.
 • ajankäyttö/vrk: uni väh. 10h, liikuntaa 3-4h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.
 • liikuntaa 30+h/vko

LISÄTÄÄN LAURA MANNERIN VOIMISTELULIITOLLE TEHTÄVÄT MATERIAALIT KAIKILLE IKÄRYHMILLE

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajileikeistä
 • viihtyy harjoitustilanteessa
 • oppii toimimaan ryhmässä

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • ajankäyttö/vrk: uni väh. 10h, liikuntaa 3-4h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.
 • Liikuntaa 30+h/vko

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • innostuu lajiharjoittelusta
 • kiinnostuu oppimisesta
 • ryhtyy huolehtimaan välineistä ja omista tavaroista
 • ryhmän merkitys kasvaa
 • rohkeus esiintyä kasvaa

 

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla
 • ymmärtää välipalojen / eväiden tarpeellisuuden
 • kasvaa urheilulliseen elämäntapaan
 • ajankäyttö / vrk: uni väh.10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • ymmärtää harjoittelun merkityksen oppimiseen
 • harrastaminen säännöllistä
 • osaa huolehtia omista välineistä ja tavaroistaan
 • ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy
 • ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää
 • vastuun ottaminen omasta harjoittelusta kasvaa
 • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa
 • osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista

 

 

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen
 • ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon edellytyksinä kehittyä urheilijana
 • ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle
 • ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • sitoutuminen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan
 • palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • ymmärtää kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun

"Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä
 • ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

 

 

"Valloittaa ja voittaa"

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä
 • ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk.

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen
 • kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin
 • vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Kodin rooli

Vanhempien rooli

Kuljeta, kustanna, kannusta ja kuuntele

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja

Vanhempien roooli

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja
 • on kiinnostunut lapsen harrastuksista
 • tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa

Vanhempien rooli

 • lapsen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaja
 • toimii kannustajana
 • tutustuu muihin vanhempiin ja on mukana seuran toiminnassa
 • varmistaa riittävän levon ja monipuolisen ruokailun.

 

Vanhempien rooli:

 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset.
 •  auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen.
 • tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet,
 • tukee ja kannustaa voimistelijaa.
 • taloudellinen tukija

Vanhempien rooli

 • ymmärtää, kannustaa ja tukee voimistelijan valintaa huippu-urheilu-urasta
 • taloudellinen tukija

Vanhempien rooli

 • ymmärtää, kannustaa ja tukee voimistelijan valintaa huippu-urheilu-urasta
 • taloudellinen tukija
Koulu, opiskelu ja armeija
 • liikuntaleikkikoulu
 • liikuntapainoitteinen alakoulu
 • liikuntapainoitteinen alakoulu
 • urheiluyläkoulu
 • paikalliset urheilu-akatemiat

 

 • urheilulukio (tai vastaava toisen asteen koulutus)
 • paikalliset urheiluakatemiat
 • armeija / armeijan urheilukoulu

 

 • ammattiurheilu
 • armeija / armeijan urheilukoulu
 • opiskelun ja urheilun yhdistäminen
 • työelämän ja urheilun yhdistäminen
 • paikalliset urheiluakatemiat
Seuran rooli
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen
 • varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun
 • sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • positiivinen seurahenki
 • Seuran toiminta kestää kansainvälisen vertailun
 • Seuratoiminnan kehittäminen (vrt. Huippuseurat)
 • Mahdollistaa valmentajan kouluttautumisen

Urheilu-uran jälkeen:

 • urheilijan urasta kiittäminen
 • seuran alumnitoiminta
 • valmentaja- ja tuomarikoulutuksiin kannustaminen
Teema / Ikävuodet0 − 6 7 − 9 10 − 12 13 − 15 16 − 20 20 − 40
Liiton rooli
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Ohjaa vastuulliseen voimisteluun 
  https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus

Laadukas lasten voimistelu -materiaali

Tukee seurojen ja olosuhteiden kehittämistyötä 

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Kehittää kansallista kilpailujärjestelmää
 

 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
 • mediakasvatus
 • urheilijasopimukset
 • tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä yksilöitä, joukkueita ja seuroja
 • kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • tekee ADT yhteistyötä
 • mediakasvatus
 • urheilijasopimukset
Olosuhteet
 • harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa.
 • turvallinen ja virikkeitä tarjoava toimintaympäristö
 • harrastesalit ja seurojen telinesalit.
 • turvallinen ja virikkeitä tarjoava toimintaympäristö
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.
 • valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus (Kuortane)
 • Mahdollisuus harjoitella kansainvälisen vaatimustason mukaisesti 365, 24/7
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta harjoituskeskukseen
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 • ttttukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.
 • valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus (URHEA-halli, Kuortane)
 • Mahdollisuus harjoitella kansainvälisen vaatimustason mukaisesti 365, 24/7
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali.
 • mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta harjoituskeskukseen
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus (URHEA-halli, Kuortane)
 • Mahdollisuus harjoitella kansainvälisen vaatimustason mukaisesti 365, 24/7
 • seurojen telinesalit ja huippuvoimisteluun tarkoitettu sali
 • alueelliset valmennuskeskukset (PK-seutu, TRE, JKL, TKU)
 • tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä
 • valtakunnallinen olympiavalmennuskeskus (URHEA-halli, Kuortane)
 • Mahdollisuus harjoitella kansainvälisen vaatimustason mukaisesti 365, 24/7