Voimistelu, TeamGym

Kotisivu: http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/teamgym/


Vastuuhenkilöt: Heiskanen, Hanna; Solismaa, Sonia; Vinni, Maiju; Kirjavainen, Anna.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä

Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

Riittävä kokonaisliikuntamäärä

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

Lapsuusvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

Riittävä kokonaisliikuntamäärä

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

Kasvun ja kehityksen huomioiminen

Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

Valintavaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen 

Valintavaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

Laajan liikevalikoiman saavuttaminen

Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen 

Huippuvaihe

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

Huippusuorituksien saavuttaminen

Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa

Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen 

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 Taito

 •    liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle    

 

Fyysinen kehittyminen

 • pituuskasvu ja painon nousu nopeaa, myös taidon oppiminen nopeaa
 • kehon mittasuhteen muuttuvat
 • lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja
 • hermoston kehittyminen nopeaa
 • vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

 • liikkuvuusharjoittelun (passiivinen) aloittaminen (alaraajat; etu- taka- ja sivusuunnat, molemminpuolisuus, aukikierto, nilkat, selkä- ja hartialinja)
 • nopeus- ja koordinaatio- harjoitteita (mm. leikeissä ja peleissä)
 • voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa (kehonhallinnan kehittäminen)
 • tasapaino
 • peruskestävyyden harjoittelu mm. leikeissä, peleissä ja ulkoilussa

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen 
 • itseluottamuksen tukeminen
 • keskittymistaitojen harjoitteleminen  
 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta
 • kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti
 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin
 • uudet tilanteet usein pelottavia

 

Terve Urheilija, LiVE

Tutustu NTV ja MTV urapolkujen liitetiedostoihin; FIG ikäryhmienkehitysvaiheet

 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

 

Taito

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opettelu
 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opittuun perustuen
 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen
 • vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • havaintotaitojen kehittäminen
 • harjoittelun runsas variointi
 • suuri määrä toistoja
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

 

Fyysinen kehittyminen

 • suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu 

Painopisteet nopeus ja liikkuvuus

 • molemminpuolinen liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) on ikäkauden tärkein ominaisuus, puhtaat spagaattilinjat
 • nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus (leikit, harjoitteet ja kilpailut)
 • perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima (ilman lisäpainoja)
 • tasapaino
 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • onnistumisten kokeminen 
 • itseluottamuksen tukeminen  
 • lapsi oppii mallista
 • mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa
 • haluaa olla keskipisteenä
 • oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita
 • keskittymistaitojen opettelu ja valmentajan kuunteleminen
 • ryhmässä toimintataitojen harjoittelu
 • kilpaiKilpKkkkkkkkKKkilpailuista ja esiintymisistä nauttiminen ja positiiviset kokemukset niistä  

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 

 

Taito

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • harjoitteiden runsas variointi
 • suuri määrä toistoja
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti
 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle 

 

Fyysinen kehittyminen

 • kasvupyrähdys alkaa; yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi
 • pienet lihasryhmät kehittyvät
 • kehon osien kasvu eriaikaista
 • keskushermosto on lähes täydellisesti kehittynyt

 

Fyysinen harjoittelu

Painopisteet nopeus ja keskivartalon voima

 • liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomioita kasvukauden aikana
 • reaktiivinen nopeusharjoittelu
 • liikenopeusharjoittelu; kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoittelu
 • perus- ja nopeusvoima (ilman lisäpainoja, omalla keholla ja kuminauhojen ym. vastuksella)
 • kasvupyrähdyksen aikana hyppäämisen kontrollointi
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein sekä lajiharjoitusten ulkopuolella
  • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa
  • aerobista harjoittelua tulisi olla jossain muodossa mukana päivittäin vähintään 30 min

 

 

mpmmonimoni 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä 
 • onnistumisten kokeminen 
 • joukueessa toimiminen ja sen jäsenenä oleminen 
 • epäonnistumisen käsittely ja niistä oppiminen
 • Itseluottamuksen tukeminen  
 • käsitteiden ymmärtäminen ja päätöksentekokyky paranee
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien kehittyminen
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa  

 

Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle
 • suuri määrä toistoja
 • eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

 

Fyysinen kehittyminen

 • kasvupyrähdys hidastuu
 • luuston kasvu jatkuu
 • hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät

 

Fyysinen harjoittelu

Painopisteet nopeus ja  voima

 • Liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen) ja hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana
 • reaktiivinen nopeusharjoittelu
 • liikenopeusharjoittelu
 • lajinomainen perus- ja nopeusvoima (myös lisäpainoilla sekä kuminauhoilla ym.)
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella
 • lajinomainen harjoittelukestävyys

  

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 

 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen
 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa
 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • onnistumisten kokeminen
 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen
 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka
 • itseluottamuksen tukeminen
 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu
 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen
 • itsearviointitaitojen kehittyminen 

Itsearviointitaitojen kehittyminen
 

Taito

 • vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitus perustalle
 • lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen 

 

Fyysinen kehittyminen

 • Fyysisesti keho saavuttaa täyskasvuisuuden

 

Fyysinen harjoittelu

 • aktiivinen liikkuvuus ja hyvä lihastasapaino
 • liikenopeusharjoittelu
 • perus-, nopeus- ja maksimivoima (lajinomainen ja myös lisäpainoilla  esim. maastaveto, rinnalleveto, pystypunnerrus)
 • kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein, huoltava peruskestävyys palautumiseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn myös lajiharjoitusten ulkopuolella
 • lajinomainen harjoittelukestävyys

   Lajinomainen

 

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • urheilijan arjen hallinta
 • paineiden hallitseminen kansainvälisissä kilpailuissa
 • itsearviointi ja oman kehon tuntemus harjoittelussa
 • halu itsensä kehittämiseen 
 • itsearviointitaitojen hallinta
 • urheilijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hyväksyä oman toiminnan seuraukset
 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen 
Lajitaidot

Motoristen taitojen hankinta

Telineiden alkeiden opettelu

Trampoliiniharjoittelu

Rytmin tunnistaminen helppotahtisesta musiikista

Musiikkivoimistelu

 

Perusliikkeiden kehittely

Katso liite "Lajitaidot"

Pääpaino ominaisuuksien ja perustaitojen kehittämisessä

Trampoliiniharjoittelu

Musiikkivoimistelu/perusvoimistelu

Rytmitajun vahvistaminen

Kuvioiden hahmottaminen

Liikkeiden yhdistäminen musiikin tempoon ja rytmiin

Tulkinnan harjoittelu

 

Perusliikkeet

Katso liite "Lajitaidot"

Teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittely perustuen perusliikkeiden hallintaan ja ominaisuuksiin

Trampoliiniharjoittelu

Perusvoimistelua ja tanssiharjoittelua

Tulkinnan, luovuuden ja vartalonkäytön harjoittelua

 

Perusliikkeiden hallinta

Katso liite "Lajitaidot"

Teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien kehittely

Trampoliiniharjoittelu 

Perusvoimistelua ja tanssihajoittelua

Vartalonkäytön ja dynamiikan harjoittelu

Ohjelmassa jo selkeää sovittua tulkintaa

 

Yksöisvoltit kierteellä ja kaksoisvolitit hallinnassa

Katso liite "Lajitaidot"

Teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien tuotto ja parantaminen 

Trampoliiniharjoittelu

Persuvoimistelua ja tanssiharjoittelua

Dynamiikan ja vartalonkäytön  monipuolinen hallinta

Musiikin/ohjelman vahva tulkinta ja monipuolinen ilmaisu

 

Kaksoisvoltit kierteellä hallinnassa

Katso liite "Lajitaidot"

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Valmennus

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä.
L
ajista innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

 

Lajiharjoitusmäärä

 • harjoitusmäärä 1-3 h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa / koululiikunnan, ulkoilut tms. 

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20 h/vko liikuntaa --> n. 3 h /päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, STM
 

Leiritys

 • ei leiritystä

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksen tuntisuunnitelma
 • läsnäoloseuranta

Ryhmäkoko

 • 16-20 voimistelijaa/ 2-3 ohjaajaa

 

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista 

 

 

 Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 2-4 krt / vko
 • 4-8 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

 

Kokonaisliikuntamäärä

 • väh. 20 h / vko -> n. 3 h /päivä
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Kouluikäisten liikuntasuositukset, NS

Leiritys

 • treenipäivät
 • seuran leirit
 • alue- ja valtakunnaliset liiton Starttiluokan -2.luokan leiripäivät/leirit
 • 3-6 leiripäivää/vuosi

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksen tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma
 • määrä - läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysiset ominaisuudet ja perustaidot
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku
 • joukkueen ryhmäytyminen
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 16 voimistelijaa / 3 valmentajaa

 

  

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä kilpailemiseen totuttautuminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta.

 

Lajiharjoitusmäärä
sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 3-5 krt / vko
 • 7-13 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • treenipäivät
 • seuran leirit
 • alue ja valtakunnalliset liiton 2.-3. luokan leirit
 • n. 3 kpl/vuosi yht. 6-12 pv/v 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausisuunnitelma 
 • läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • fyysiset ominaisuudet ja perusliikkeet
 • joukkueen ryhmäytyminen ja dynamiikka
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 16 voimistelijaa / 3 valmentajaa

 

Valmennus yksilöllistä ja vuoropuhelua. Vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta 

 

Lajiharjoitusmäärä 
 sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 5-7 krt / vko
 • 12-17 h / vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, ulkoilut, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi

 Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h/vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 

Leiritys

 • treenipäivät
 • liiton valtakunnalliset 3.-4.luokan leirit
 • junioreiden maajoukkuerinkileirit
 • kansainväliset leirit
 • 3-5 kpl/vuosi, yht. 9-20 pv/v  

Suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman)
 • läsnäoloseuranta
 • joukkuedynamiikka
 • harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • kilpailuihin valmistautuminen joukkueena
 • fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • liike- ja liikeyhdistelmäseuranta ja onnistumisprosentti
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 16 voimistelijaa / 3-4 valmentajaa

 

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen 

 

Lajiharjoitusmäärä
 sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn  

 • 7-10 krt/vko
 • 15-22 h/vko

Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, ulkoilun, muut liikuntaharrastukset tms.
 • muita suositeltavia lajeja ovat juoksu, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi  

Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko
 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • treenipäivät
 • liiton valmennusrinkileirit
 • junioreiden ja aikuisten maajoukkuerinkileirit
 • kansainväliset leirit
 • 4-10 kpl/vuosi, yht. 12-40 pv/v 

Suunnittelu ja seuranta

 • valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma
 • harjoituspäiväkirja
 • läsnäoloseuranta
 • joukkuedynamiikka
 • harjoittelun rytmityksen seuranta (kovat / kevyet / palauttavat harjoitukset sekä vapaapäivät)
 • fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)
 • arvokilpailuihin valmistautuminen
 • vaativampien liikkeiden ja liikeyhdistelmien onnistumismäärät ja -prosentit sekä liike- ja liikeyhdistelmäseuranta
 • loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 
 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 

Ryhmäkoko

 • noin 12-14 voimistelijaa / 3-4 valmentajaa

 

Kilpaileminen
 • Voimistelu Asema
 • starttiluokan ja 2.luokan luokkakilpailut
 • luokkakilpailut 2.-3. luokka
 • TeamGym Cup -kilpailut

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut

 • luokkakilpailut 4.-5. luokka
 • TeamGym Cup -kilpailut
 • junioreiden SM-kilpailut
 • junioreiden seurajoukkue PM-kilpailut
 • junioreiden maajoukkue EM-kilpailut
 • muut kansainväliset TG-kilpailut

Kansainväliset arvokilpailut

 • Seurajoukkue JPM
 • Maajoukkue JEM

Kansalliset ja kansainväliset kilpailut

 • luokkakilpailut 5.luokka (juniorit ja aikuiset)
 • TeamGym Cup -kilpailut
 • SM-kilpailut (juniorit ja aikuiset)
 • junioreiden ja aikuisten seurajoukkue PM-kilpailut
 • junioreiden ja aikuisten maajoukkue EM-kilpailut
 • muut kansainväliset TG kilpailut

Kansainväliset arvokilpailut

 • Seurajoukkue JPM ja PM
 • Maajoukkue JEM ja EM

 

Testit ja tarkastukset
 • liikkuvuustestit ja ryhtitarkastus valmentajan tekemänä
 • terveystarkastus (neuvola, kouluterveydenhuolto)

 

 • liikkuvuus- ja lihaskuntotestit valmentajan tekemänä
 • liiketestit valmentajan tekemänä
 • ryhtitarkastus (valmentaja tai fysioterapeutti)
 • terveystarkastus (kouluterveydenhuolto)

 

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • liiketestit 
 • urheilijan terveystarkastus

 

Kasva urheilijaksi -testit, NS

 

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • urheilijan terveystarkastus
 • liiketestit
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
 • aerobisen kunnon testi

 

 • fyysiset ominaisuudet
 • lihastasapainotestit
 • urheilijan terveystarkastus
 • liiketestit
 • kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
 • aerobisen kunnon testi

 


 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Tukitoimet

Liikunnallisesta ja terveellisestä elämäntavasta viestittäminen perheelle 

Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopettaja

Ohjaaminen fysioterapeutille/urheilulääkärille tarpeen vaatiessa

Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa 

 

 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssin- / baletinopettaja

Juoksuvalmentajan apu valmentautumisessa

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu joukkueen valmentautumisessa

ADT-ohjaus

 

Suomen Antidopingtoimikunta

 Anti

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssinopettaja

Juoksuvalmentaja

Fysiikkavalmentaja

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Säännöllinen lihashuolto (hieroja)

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu yksilön ja joukkueen valmentautumisessa

ADT-ohjaus 

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

Tanssinopettaja

Juoksuvalmentaja

Fysiikkavalmentaja
 

Fysioterapeutin/urheilulääkärin palvelut

Säännöllinen lihashuolto (hieroja)

Ravitsemusasiantuntijan palvelut

Urheilupsykologin apu yksilön ja joukkueen valmentautumisessa

ADT-ohjaus

Mediakoulutus

Manageri /joukkueen manageri

Asuinpaikkakunnan muutos, joka mahdollistaa halutun harjoittelun ja huippuolosuhteet

Asiantuntijatiimin tukemiseen osallistuvat lisäksi Voimisteluliitto, urheiluakatemiat ja yhteistyökumppanit 

Lajivalmentaja

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille

Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Jumppakouluohjaaja
 • Lajivalmentajan peruskoulutus (I-TASO)
 •  tai muu vastaava osaaminen

 KouluKouluKOu

Koulutuspolku

 

Rooli

Luotettava aikuinen

Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta

Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen

Esikuva

Avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa

Joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian teon alkeiden osaaminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan jatkokoulutus (II-TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

 

Rooli

Innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikkuntaan

Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta

Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä

Esikuva

Urheilijaksi kasvun tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

Osaaminen ja koulutus

Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen ja murrosiän huomioiminen

Joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian teon hyvä osaaminen

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • UEG:n 1-tason koulutus
 • tai muu vastaava osaaminen


  

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Roolimalli ja esikuva

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa

Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

 

Osaaminen ja koulutus

Lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Koreografian teon vahva osaaminen

Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Joukkuedynamiikan hallitseminen

 VaDrop outin ehkäisijänä toimiminen 

Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO)
 • UEG:n 2-tason koulutus
 • Liikunnan ammattitutkinto (IV tai V TASO)
 • tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen 

Positiivinen auktoriteetti

Roolimalli ja esikuva

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Valvoo/ohjaa joukkueessa toimimista

Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

 

  

Osaaminen ja koulutus

Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen

Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

Joukkuedynamiikan hallitseminen

Koreografian vahva osaaminen

 Kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen

Drop outin ehkäisijänä toimiminen 

 Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto (IV tai V TASO)
 • UEG:n 3-tason koulutus
 • tai muu vastaava osaaminen
 • Täydennyskoulutus

 

 

Rooli

Valmennustiimin johtajana toimiminen

Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde.

 Roolimalli ja esikuva.

 Positiivinen, mutta vaativa.

Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan

Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

Valvoo/ohjaa joukkueessa toimimista

Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7"

Voimistelijan itsetunnon kasvun tukeminen sanattoman ja sanallisen viestinnän keinoin

Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen

Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

Tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi 

 

 

Voimistelijaksi kasvu ja arjen hallinta

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 
aktiivinen voimistelu-uran aloitus

 

Urheilullinen elämäntapa

 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 2-3h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

Urheilijan ravitsemus, OK&HK

Hyvä lasten ja nuorten urheilu, NS 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen
 • lajileikeistä innostuminen
 • ryhmässä toimimaan oppiminen

 

Kasva Urheilijaksi, NS 

 

”OPPII JA OMAKSUU”
voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

 

Urheilullinen elämäntapa

 • urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 
 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille, NS 

 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoitustilanteessa viihtyminen
 • voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen
 • säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • oppimisesta kiinnostuminen
 • harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen
 • joukkueen tai ryhmän merkityksen kasvaminen 
 • kilpailemiseen opetteleminen

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”
kilpaurheilijaksi kasvaminen

 

Urheilullinen elämäntapa

 • urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen
 • ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • joukkueen tärkeän merkityksen tunnistaminen
 • halun menestyä kasvaminen
 • palautteen vastaanottamisen ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen
 • säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

”KEHITTYY JA MENESTYY”
voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

 

 Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen
 • terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen
 •  ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • harjoittelusta nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
 • itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen
 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • YlpSitoutuminen vuositaskehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen
 • arjen valintojen merkityksen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen ymmärtäminen
 • palautteen vastaanottamisen ja pettymysten käsittelemiseen kehittäminen 
 • kilpailemisesta nauttiminen
 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa
 • tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

Huippu-urheilija.fi, OK 

 

vaikutus valmen

”VALLOITTAA JA VOITTAA”
kansainvälinen ura

 

Urheilullinen elämäntapa

 • huippu-urheilijan elämäntapa
 • terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen
 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h
 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x

 

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • voimistelun ilon säilyttäminen
 • systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen
 • onnistumiseen ja menestymiseen uskominen 
 • halun kehittymiseen ylläpitäminen
 • hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen
 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa edelleen 
 • pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Kodin rooli

Kuljeta, kustanna, kannusta

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö valmentajan kanssa

 

Lapsen kasvu ja kehitys, MLL

Entourage, KOK 

 

 

Kuljeta, kustanna, kannusta

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin 

 

 

pKuljeta, kustanna, kannusta

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • urheilua tukevan yläkoulun valitseminen
 • valmennustiimin tukeminen, mm. joukkueenjohtajatoiminta

 

Kuljeta, kustanna, kannusta

 • päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset
 • auttaa nuorta rakentamaan toimivan päivärytmin lepoineen ja ruokailuineen
 • tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet
 • yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • urheilulukion valinnassa tukeminen
 • valmennustiimin tukeminen, mm. joukkueenjohtajatoiminta

 

Voimistelija itsenäinen, kotijoukot kannustavat

 • ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja
 • taloudellinen tukija
 • auttaa ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa
 • valmennustiimin tukeminen, mm. joukkueenjohtajatoiminta

 

Koulu ja opiskelu

Yhteistyö päiväkodin / koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntaleikkikoulu

Esikoulu

 

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Liikuntapainotteinen alakoulu

Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Urheiluyläkoulu

Urheiluakatemia

Yhteistyö koulun, opiskelu- / työpaikan, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää 

Urheilulukio tai vastaava toisen asteen koulutus

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen

Työelämän ja urheilun yhdistäminen

Urheiluakatemia

Armeija / armeijan urheilukoulu

Seuran rooli

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki 

Huippuseuraprofiili
2011.pdf

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki  

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Positiivinen seurahenki

 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki 

Varmistaa laadukkaan arkiharjoittelun

Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen

Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Tukee urheilijoita taloudellisesti

Positiivinen seurahenki  

Teema / Ikävuodet − 7 7 − 10 10 − 13 13 − 16 16 ja yli
Liiton rooli

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallis ta kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää 

 

 

Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi 

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (Startti- ja 2.luokan leiritys)

 

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (2.-3.luokan leiritys)

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Tekee ADT yhteistyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

 Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (4.luokan leiritys, junioreiden maajoukkuerinkileiritys)

Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta

Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja

Tekee olosuhteiden kehittämistyötä

Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi sekä kokonaisvaltaisen valmennuksen tukemiseksi

Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä

Tekee ADT yhteistyötä

Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää

Kehittää lajin valmennusjärjestelmää

Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (Valmennusrinkileiritys, junioreiden ja aikuisten maajoukkuerinkileiritys)

Olosuhteet

Turvallinen toimintaympäristö

Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja TG-/telinesaleissa

Turvallinen toimintaympäristö 

Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja TG-/telinesaleissa 

Turvallinen toimintaympäristö 

 • koulujen salit (vapaaohjelma)
 • TG-/telinesalit
 • huippuvoimisteluun tarkoitetut salit

Turvallinen toimintaympäristö

 • TG-/telinesalit
 • huippuvoimisteluun tarkoitetut salit
 • alueelliset valmennuskeskittymät (pääkaupunkiseutu, Tampere, Jyväskylä)

Valtakunnallinen valmennuskeskus (Kuortaneen urheiluopisto).

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä.

Turvallinen toimintaympäristö 

 • TeamGym- salit
 • huippuvoimisteluun tarkoitetut salit
 • alueellisetvalmennuskeskittymät (pääkaupunkiseutu, Tampere, Jyväskylä)

Valtakunnallinen valmennuskeskus (Kuortaneen urheiluopisto).

Mahdollinen siirtyminen kotipaikkakunnalta alueelliseen valmennuskeskittymään.

Tukipalvelut harjoitusolosuhteiden välittömässä läheisyydessä. 

 

Huippu-urheilun muutostyö
© Kirjoittajat 2011 - 2019. Ylläpito KIHU. Jaa linkki: Facebookissa, Twitterissä