Voimistelu, Akrobatiavoimistelu


Vastuuhenkilöt: Suominen, Sanni.Näytettävät ikäluokat
Teema / Ikävuodet0 − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 ja yli
Ikäryhmän painopisteet

Lapsuusvaihe

 • Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syntyminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

Lapsuusvaihe

 • Harjoittelusta innostuminen
 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 

Lapsuusvaihe

 • Harjoitusmäärän lisääntyminen
 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen
 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 

Valintavaihe

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Murrosiän ja urheilijaksi kasvamisen tukeminen

 

Kilpavaihe

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen
 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen
 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen
 • Vaikeusarvon nostaminen lajiliikkeissä
 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen
 • Murrosiän ja urheilijaksi kasvamisen tukeminen

 

Huippuvaihe

 • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde
 • Huippusuorituksien saavuttaminen
 • Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa
 • Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen
Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä, jossa lapsi nauttii harjoittelusta

Taito

 • Liikkumisen perustaitojen harjoittelu
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen kehittyminen

 • Pituuskasvu ja painon nousu nopeaa, myös taidon oppiminen nopeaa
 • Kehon mittasuhteet muuttuvat
 • Lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja
 • Hermoston kehittyminen nopeaa
 • Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuus

 • Alaraajat (sivu-, etu- ja takasuunta)
 • Molemminpuolisuus
 • Aukikierto
 • Nilkat
 • Selkä
 • Hartialinja

Voima

 • Kehonhallinta ja tasapaino

Nopeus- ja ketteryysominaisuuksien sekä peruskestävyyden harjoittaminen leikin kautta

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Keskittymistaitojen harjoittelelminen
 • Ryhmässä toimiminen

 

 

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa

Taito

 • Liikkumisen perustaitojen vahvistaminen
 • Laadun vaatiminen perusvoimistelussa
 • Lajiliikkeiden ydinkohtien oppiminen
 • Monipuolinen lajitaitojen liikekehittely aiemmin opitun perusteella
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden ja vaivan näkemisen opettelu taitojen oppimiseksi
 • Harjoittelun monipuolisuus ja runsas variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Nosto- ja heittoelementtien alkeiden harjoittelu
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysinen kehittyminen

 • Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin
 • Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy
 • Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset
 • Sisäkorvan tasapainomekanismit kehittyvät

Fyysiset ominaisuudet
Painopisteet nopeus ja liikkuvuus

Liikkuvuus

 • Molemminpuolinen liikkuvuus on ikäkauden tärkein ominaisuus
 • Aktiivinen ja passiivinen liikkuvuus
 • Puhtaat spagaatilinjat
 • Aukikierto, nilkat, selkä ja hartialinja

Nopeus ja ketteryys

 • Mukana jokaisessa harjoituksessa
 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu, liikenopeus ja -tiheys (leikit, harjoitteet)
 • Monipuolisten motoristen taitojen ja rytmitajun kehittäminen

Voima

 • Kehonhallinta, keskivartalon voima ja perusvoima
 • Puhtaat liikeradat tulevaisuuden voimaharjoittelun tueksi
 • Baset: nostotekniikka (nosto- ja heittoelementit)

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen

Tasapaino

 • Eri asennot nosto- ja heittoelementtejä varten

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen, itseluottamuksen tukeminen ja rohkeuden lisääminen
 • Harjoittelun monipuolisus mielenkiinnon säilyttämiseksi
 • Sääntöjen ja ohjeiden ymmärtäminen
 • Ryhmässä toimimisen harjoittelu, muiden ryhmän jäsenten kunnioittaminen
 • Basen, middlen ja topin roolit
 • Keskittymiskyvyn harjoittelu ja turvallisuusasioiden opettelu
 • Oppiminen mallista, uuden oppiminen kiinnostaa -> päätöksentekoon liittyvät tehtävät motivoivat lasta
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen ja keskittyminen suorituksen aikana

Taito

 • Lajiliikkeiden monipuolinen kehittely
 • Nostoharjoittelun ydintekniikat
 • Heittoharjoittelun ydintekniikat
 • Harjoittelun pitkäjänteisyyden opettelu
 • Harjoitteiden monipuolisuus ja variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittelu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu 

 • Alaraajat (sivu, etu- ja takasuunta)
 • Molemminpuolisuus
 • Aukikierto
 • Nilkat
 • Selkä
 • Hartialinja
 • Puhtaat spagaatilinjat

Voimaharjoittelu

 • Kehonhallinta
 • Perusvoima
 • Lajinomainen kestovoima ja nopeusvoima
 • Ponnistus- ja alastulotekniikka (kontrolli)
 • Baset: nostotekniikka (nosto- ja heittoelementit)

Nopeus ja ketteryys (ikäkauden painopiste)

 • Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu
 • Liikenopeus
 • Rytmikyky

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Itsearviointitaitojen harjoitteleminen
 • Ryhmässä ja kilpailukokoonpanossa toimiminen
 • Topin ja basen roolit
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien löytäminen
 • Keskittyminen kilpailutilanteessa

Tärkeää: Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi ominaisuuksien harjoittamisessa

Taito

 • Laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle
 • Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi
 • Motivaatio vaikeampien liikkeiden oppimiseksi ja siihen vaadittavan työn tekemiseksi
 • Harjoitteiden monipuolisuus ja variointi
 • Pyörivien liikkeiden harjoittleu monipuolisesti ja tasapuolisesti
 • Hyvä ilmapiiri oppimisen tueksi
 • Aikaa organisoimattomalle harjoittelulle

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Kehonhallinta
 • Perusvoima
 • Lajinomainen kestovoima ja nopeusvoima
 • Ponnistus- ja alastulotekniikka (kontrolli)
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu nostotekniikoita varten (kuntopallot, kahvakuulat, levytanko)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen
 • Liikenopeus
 • Rytmikyky

Kestävyys

 • Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen
 • Monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa
 • Aerobista harjoittelua päivittäin vähintään 30min

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Käsitteiden ymmärtäminen
 • Itsearviointitaitojen kehittäminen
 • Ryhmässä ja kilpailukokoonpanossa toimiminen
 • Topin ja basen roolit
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • Kilpailusuoritusta häiritsevien psyykkitsten tekijöiden hallitseminen
 • Kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden tunnistaminen ja hallitseminen

 

 

Tärkeää: Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi ominaisuuksien harjoittamisessa

Taito 

 • Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely kokoonpanon taitotason mukaan
 • Suuri määrä toistoja 
 • Eri menetelmien kuten välineet, aistit ja ympäristön hyödyntäminen harjoittelun varioinnissa
 • Hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

Fyysiset ominaisuudet

Tärkeää: Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • Keskivartalonhallinnan ylläpito
 • Nopeusvoima
 • Ponnistusvoima ja räjähtävyys
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten (kestovoima, nopeusvoima, maksimivoima)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeustaitavuus

Kestävyys

 • Huoltava kestävyysharjoittelu palautumisen edistämistä varten
 • Lajinomainen maksimikestävyys

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen ja minäkuvan muodostumisen tukeminen
 • Itsearviointitaitojen kehittäminen
 • Oman kokoonpanon arvostaminen ja yhteishengen edistäminen
 • Kilpailutilanteisiin valmistautuminen - henkilökohtaisten valmistautumisrutiinien tarkentuminen
 • Kilpailusuoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen
 • Kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitseminen

Taito

 • Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen
 • Liikkeiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito
 • Liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen
 • Uusien, omaleimaisten liikkeiden keksiminen ja kehittäminen

Fyysiset ominaisuudet

Liikkuvuusharjoittelu

 • Yksilölliset kehityskohteet
 • Liikkuvuuden lisääminen / ylläpito
 • Hyvä lihastasapaino

Voimaharjoittelu

 • Lajinomainen kesto- ja nopeusvoima
 • Keskivartalonhallinnan ylläpito
 • Nopeusvoima
 • Ponnistusvoima ja räjähtävyys
 • Baset: monipuolinen voimaharjoittelu lisäpainoilla nostotekniikoita varten (kestovoima, nopeusvoima, maksimivoima)

Nopeus ja ketteryys

 • Nopeustaitavuus

Kestävyys

 • Huoltava kestävyysharjoittelu palautumisen edistämistä varten
 • Lajinomainen maksimikestävyys

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • Onnistumisten kokeminen
 • Urheilijan arjen hallinta
 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä
 • Itseluottamuksen tukeminen
 • Kyky suoritua paineen alla
 • Oman kokoonpanon arvostaminen ja tukeminen
 • Itsearviointitaitojen hallitseminen
 • Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen
Lajitaidot

Motoristen taitojen kehittäminen

Perusvoimistelupohjan rakentaminen

 • Jalkatekniikkaharjoitukset
 • Liikkuminen musiikin tahtiin
 • Yksilöliikkeiden alkeet (kuperkeikat, haarakulmapito, kärrynpyörät...)

 

Painopiste perusominaisuuksien ja yksilöliikkeiden monipuolisessa harjoittamisessa

Tasapainot

 • Haarakulmanoja
 • Krokotiili
 • Käsilläseisonta (2on2, 2on1, 1on1)
 • Haarapunnerrus

Pyörivät liikkeet

 • Arabialainen
 • Puolivoltti (eteen ja taakse)
 • Voltin alkeet (eteen ja taakse)

Lajitekniikan alkeet

 • Horisontaalitason nostotekniikka
 • Heittojen lähtöasennot staattisina pitoina

Rytmiikka ja ilmaisu

 • Perusvoimistelu ja rytmitajun vahvistaminen
 • Liikkeiden yhdistäminen musiikin tempoon
 • Tulkinnan harjoittelu

Tasapainot

 • Haarakulmanoja
 • Krokotiili
 • Käsilläseisonta (2-on-2, 2-on-1, 1-on-1)
 • Haarapunnerrus
 • Topit: käsilläseisonnan eri asennot (meksikolainen, flag, rinkula)
 • Topit: haarapunnerruksen variaatiot (2-on-2, 2-on-1, 1-on-1)

Pyörivät liikkeet

 • Voltti eteen ja taakse
 • Tuplavoltin alkeet
 • Kierrevoltin alkeet

Lajitekniikka

 • Nostoelementtien ydintekniikat
 • Heittoelementtien ydintekniikat
 • Musiikin ymmärtäminen ja ilmaisu

Tasapainot

 • Tasapainoliikkeiden hiominen ja ylläpito
 • Tasapainoyhdistelmien harjoittelu
 • Topit: omien vahvuuksien löytäminen ja oman tasapainosarjan rakentaminen

Pyörivät liikkeet

 • Voltti eteen ja taakse
 • Tuplavoltti eteen ja taakse
 • Kierrevoltti eteen ja taakse (180°, 360°)

Lajitekniikka

 • Nostoelementtien ydintekniikoiden hiominen
 • Heittoelementtien ydintekniikoiden hiominen
 • Kokoonpanon omien vahvuuksien löytäminen nosto- ja heittoelementeissä
 • Kilpailuohjelmien suorittaminen puhtaasti
 • Musiikin ymmärtäminen ja ilmaisu

Tasapainot

 • Tasapainoliikkeiden hiominen ja ylläpito
 • Tasapainoyhdistelmien harjoittelu
 • Topit: oman tasapainosarjan vaikeuttaminen

Pyörivät liikkeet

 • Omien heittoelementtien volttien hiominen ja asteittainen vaikeuttaminen

Lajitekniikka

 • Nostoelementtien ydintekniikoiden hiominen
 • Heittoelementtien ydintekniikoiden hiominen
 • Kokoonpanon omien nosto- ja heittoelementtien hiominen ja asteittainen vaikeuttaminen
 • Kilpailuohjelmien suorittaminen puhtaasti
 • Musiikin ymmärtämisen ja ilmaisun syventäminen
 • Omien vahvuuksien löytäminen koreografiasta

Lajitekniikka

 • Kokoonpanon omien nosto- ja heittoelementtien hiominen
 • Lajiliikkeiden vaikeusarvon kasvattaminen
 • Kilpailuohjelmien suorittaminen puhtaasti
 • Musiikin ymmärtämisen ja ilmaisun syventäminen
 • Monipuolisen, rohkean ja omaperäisen koreografian työstäminen
Teema / Ikävuodet0 − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 ja yli
Valmennus

Harjoitusmäärä

Lajiharjoitusmäärä

 • 1-3h / vko

Muu liikunta

 • Pelit, leikit ja ulkoilut

Kokonaisliikuntamäärä (sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan)

 • 20h / vko (3h / päivä)

Leiritys

 • Ei leiritystä

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Lapsi nauttii harjoittelusta
 • Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä
 • Valmennus toteutetaan kausisuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti
 • Läsnäolon seuranta
 • Mahdollisuuksien mukaan vanhempi mukana harjoittelussa (PerheAkro)

Ryhmäkoko

 • 15-20 lasta
 • 2-3 valmentajaa

Harjoitusmäärä

 • Harjoitukset 4-5x / vko
 • Harjoitusmäärä 8-15h / vko
 • Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, baletin, perusvoimistelun ja huoltavan harjoittelun

Muu liikunta

 • Pelit, leikit, ulkoilu, koululiikunta, muut liikuntaharrastukset tms.
 • Suositeltavia oheislajeja ovat mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit ja tanssi

Kokonaisliikuntamäärä

 • väh. 20 h/viikko liikuntaa --> n. 3 h/päivä sisältäen lajiharjoittelun ja muun liikunnan

Leiritys

 • 5-10pv / v
 • Treenipäivät, seuran leirit ja alueelliset starttiluokkien leiripäivät/leirit

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Kausisuunnitelma (kausi / viikko / päivä / yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti ja valmennus toteutuu kausisuunnitelman mukaisesti
 • Läsnäolon ja kokonaisliikuntamäärän seuranta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku sekä huolehtimalla riittävästä liikuntamäärästä ja perustaitojen kehittymisestä
 • Kokoonpanojen muodostaminen, ryhmäytyminen
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 10-15 voimistelijaa
 • 2-3 valmentajaa

  

Painopiste: Lajiliikkeiden oikeiden suoritustekniikoiden oppiminen

Harjoitusmäärä

Lajiharjoitusmäärä (sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, baletin, perusvoimistelun ja huoltavan harjoittelun)

 • Harjoitukset 5-7x / vko
 • Harjoitusmäärä 15-20h / vko

Muu liikunta

 • Sisältää koululiikunnan, pelit, leikit ja ulkoilut
 • Suositeltavia oheislajeja ovat mm. tanssi, uinti ja yleisurheilu)

Kokonaisliikuntamäärä (sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan)

 • 20h / vko

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran omat leirit
 • Kansallisen tason valmennusleirit (kilpailuluokat 1.-3.)
 • 15-20 pv / v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ymmärtämällä oikeat suoritustekniikat, kasvupyrähdyksen alku, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arvinointi

Ryhmäkoko

 • 10 voimistelijaa / valmentaja

Harjoitusmäärä

Lajiharjoitusmäärä (sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, baletin, perusvoimistelun ja huoltavan harjoittelun)

 • Harjoitukset 5-7x / vko
 • Harjoitusmäärä 18-22h / vko

Muu liikunta

 • Sisältää koululiikunnan, pelit, juoksulenkit tms.
 • Suositeltavia oheislajeja ovat mm. tanssi, unti ja yleisurheilu

Kokonaisliikuntamäärä (sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan)

 • 20-30h / vko

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran omat leirit
 • Elite Camp
 • UEG Training Camp
 • 20-30 pv / v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen ja ydintekniikoiden harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ymmärtämällä oikeat suoritustekniikat, kasvupyrähdyksen alku, lajin vaatimukset ja tyyppivammat
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 10 voimistelijaa / valmentaja

Harjoitusmäärä

Lajiharjoitusmäärä (sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, baletin, perusvoimistelun ja huoltavan harjoittelun)

 • Harjoitukset 6-8x / vko
 • Harjoitusmäärä 20-24h / vko

Muu liikunta

 • Sisältää koululiikunnan, pelit, juoksulenkit tms.
 • Suositeltavia oheislajeja ovat mm. tanssi, uinti ja yleisurheilu

Kokonaisliikuntamäärä (sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan)

 • 20-30h / vko

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran omat leirit
 • Maajoukkueleirit
 • Elite Camp
 • 30-40 pv / v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen ja ydintekniikoiden harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 4 kokoonpanoa / valmentaja

Harjoitusmäärä

Lajiharjoitusmäärä (sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, baletin, perusvoimistelun ja huoltavan harjoittelun)

 • Harjoitukset 8-10x / vko
 • Harjoitusmäärä 20-28h / vko

Muu liikunta

 • Sisältää koululiikunnan, pelit, juoksulenkit tms.
 • Suositeltavia oheislajeja ovat mm. tanssi, uinti ja yleisurheilu

Kokonaisliikuntamäärä (sisältää lajiharjoittelu ja muun liikunnan)

 • 25-30h / vko

Leiritys

 • Treenipäivät
 • Seuran omat leirit
 • Maajoukkueleirit
 • Elite Camp
 • 40-50 pv / v

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • Harjoittelu on monipuolista lajitaitojen harjoittamista
 • Kausisuunnitelma (kausi/viikko/päivä/yksittäinen harjoite) on laadittu pitkäntähtäimen tavoitteiden mukaisesti
 • Valmennus toteutuu kausisuunnitelman pohjalta
 • Harjoituspäiväkirja
 • Läsnäolon seuranta
 • Kokonaistoistomäärien seuranta
 • Osa harjoittelusta omatoimista
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa
 • Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät)
 • Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi

Ryhmäkoko

 • 4 kokoonpanoa / valmentaja
Valmentaja

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin perusteiden hallitseminen
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • Osaa soveltaa valmennuksessaan lasten valmennuksen perusteita
 • Vähintään I-tason valmentajakoulutus, tai liikunnan alan tutkinto (esim. liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettaja)

Valmentajan rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Innostava ja kannustava esikuva
 • Vuorovaikutus vanhempien kanssa luotettavaa ja toimivaa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • Avoimuus ja luottamukselliset välit vanhempiin

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen
 • Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • II-tason lajivalmentajakoulutus tai muu vastaava osaaminen

 

Rooli

 • Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen
 • Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, ryhmässä toimimista ja urheilijaksi kasvamista
 • Esikuva
 • Valmennustiimin johtajana toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden valmentajien kanssa
 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syntymistä
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempiin. Tiedon kulku tärkeässä asemassa.

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen
 • Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • Koulutettu ammattivalmentaja

Valmentajan rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Innostaa lasta tavoitteelliseen harjoitteluun
 • Tukee voimistelijan itsetunnon kehittymistä vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • Esikuva
 • Tukee urheilijaksi kasvamista
 • Toimiva ja luotettava yhteistyö vanhempien kanssa
 • Toimiva yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • Valmennustiimin johtaminen

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen
 • Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen
 • Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäiseminen
 • Lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)
 • Koulutettu ammattivalmentaja

Valmentajan rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Positiivinen auktoriteetti
 • Tukee voimistelijan itsetunnon kehittymistä vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • Esikuva
 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempien kanssa
 • Toimiva yhteistyö koulun ja opettajan kanssa
 • Toimiva yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • Valmennustiimin johtaminen

Osaaminen ja koulutus

 • Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden hallitseminen ja opettaminen
 • Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen
 • Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehäiseminen
 • Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina
 • Koulutettu ammattivalmentaja

Valmentajan rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Positiivinen auktoriteetti
 • Tukee voimistelijan itsetunnon kehittymistä vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • Esikuva
 • Murrosiän mukanaan tuomien ymmärtäminen ja kasvun tukeminen
 • Avoimet ja luottamukselliset välit vanhempien kanssa
 • Toimiva yhteistyö koulun ja opettajan kanssa
 • Toimiva yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • Valmennustiimin johtaminen

Osaaminen ja koulutus

 • Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen
 • Erittäin hyvä lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden hallitseminen ja opettaminen
 • Herkkyyskausien merkityksen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen
 • Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäiseminen
 • Kilpailuttamisen kokonaisuuden hallitseminen
 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana
 • Koulutettu ammattivalmentaja

Valmentajan rooli

 • Luotettava aikuinen
 • Positiivinen auktoriteetti
 • Tukee voimistelijan itsetunnon kehittymistä vahvuuksien ja onnistumisten kautta
 • Esikuva
 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja kasvun tukeminen
 • Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin arjessa
 • Suunnitelmalliseen harjoitteluun ja sen seurantaan kannustaminen
 • Toimiva yhteistyö muiden valmentajien kanssa
 • Tukee yhdessä kodin ja koulun kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi
 • Valmennustiimin johtaminen
Kilpaileminen
 • Stara-tapahtumat
 • Seuran omat näytökset
 • AkroFun
 • Stara-tapahtumat
 • Luokkakilpailut 1.-2. luokka
 • Esiintymiset seuran omissa tapahtumissa
 • AkroFun
 • 2.-3. luokkien kilpailut
 • 1 kansainvälinen kilpailu vuodessa (lasten sarjat)
 • Näytökset ja esiintymiset
 • AG1 ja AG2-luokkien kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EAGC
 • WAGC
 • Näytökset ja esiintymiset
 • Junnusarjan kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EM-kilpailut
 • MM-kilpailut
 • Maailmancup
 • Näytökset ja esiintymiset
 • Sennusarjan kilpailut (kansalliset ja kansainväliset)
 • SM-kilpailut
 • EM-kilpailut
 • MM-kilpailut
 • Maailmancup
 • Näytökset ja esiintymiset
Teema / Ikävuodet0 − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 ja yli
Testit ja tarkastukset
 • Fyysiset ominaisuudet valmentajan testaamana
 • Terveystarkastus (neuvola, kouluterveydenhuolto)
 • Ryhtitarkastus
 • Lajiliiketestit
 • Fyysiset ominaisuudet
 • Terveystarkastukset (kouluterveydenhuolto)
 • Ryhtitarkastus (valmentaja tai fysioterapeutti)
 • Fyysiet ominaisuudet (ks. Akrobatiavoimistelijan testaus)
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Fyysiset ominaisuudet (ks. Akrobatiavoimistelijan testaus)
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Fyysiset ominaisuudet (ks. Akrobatiavoimistelijan testaus)
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
 • Fyysiset ominaisuudet
 • Lihastasapainotestit
 • Urheilijan terveystarkastus
 • Kuormituksen ja palautumisen seurantatesti
Tukitoimet
 • Perheiden tukeminen ja ohjeistaminen liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan omaksumisessa
 • Ohjaaminen asiantuntijoille tarpeen vaatiessa

Terve Urheilija (kaikki ikäryhmät)

 • www.terveurheilija.fi
 • Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVe)
 • FIG ikäryhmien kehitysvaiheet (alkup. NTV)

Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta

 • Tanssin ja baletinopettaja
 • Ohjaaminen fysioterapeutille / urheilulääkärille tarpeen vaatiessa
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja jne.
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta
 • Baletinopettaja
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennus
 • Baletinopettaja
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta 
 • Baletinopettaja
 • Säännöllinen lihashuolto (hieroja)
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Valmentajan johtama asiantuntijatiimi, joka tukee kokonaisvaltaista valmennusta
 • Baletinopettaja
 • Säännöllinen lihashuolto (hieroja)
 • Fysioterapeutin / urheilulääkärin palvelut
 • Ravitsemusasiantuntijan palvelut
 • Urheilupsykologin apu valmentautumisessa
 • ADT-ohjaus
 • Mediakoulutus
 • Manageri
Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

''Kokeilee ja innostuu'' - aktiivinen voimistelu-uran aloitus

Urheilullinen elämäntapa

 • Ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla
 • Ajankäyttö / vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Lajiliikkeistä innostuminen
 • Ryhmässä toimimaan oppiminen

''Oppii ja omaksuu'' - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen
 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Voimistelun ilon löytäminen
 • Harjoitustilanteessa viihtyminen
 • Oppimisesta kiinnostuminen
 • Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen
 • Ymmärrys harjoittelun merkityksestä oppimiselle
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen
 • Ryhmän merkityksen kasvaminen
 • Kilpailutilanteiden opettelu

''Harjoittelee ja kilpailee'' - urheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilullisen elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ymmärtäminen
 • Riittävästä yöunesta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Palautteen ja pettymyksien käsittelyyn opetteleminen
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen
 • Ryhmän merkityksen tunnistaminen
 • Säännöllinen kilpaileminen
 • Halu menestyä voimistelijana

''Harjoittelee ja kilpailee'' - urheilijaksi kasvaminen

Urheilullinen elämäntapa

 • Urheilullisen elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ymmärtäminen
 • Riittävästä yöunesta huolehtiminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Vastuun lisääntyminen harjoittelussa
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen ja yhteisen ryhmähengen edistäminen
 • Ylpeys omasta lajista ja lajitaidoista
 • Säännöllinen kilpaileminen
 • Halu menestyä voimistelijana

''Kehittyy ja menestyy'' - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ja unirytmin ymmärtäminen
 • Ajankäyttö / vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Harjoittelusta nauttiminen
 • Vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa
 • Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen
 • Kokoonpanon roolien ymmärtäminen ja yhteisen ryhmähengen edistäminen
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
 • Kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen
 • Sitoutuminen harjoitteluun ja kokoonpanoon
 • Halu menestyä voimistelijana ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoitteluun

''Valloittaa ja voittaa'' - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla

Urheilullinen elämäntapa

 • Huippu-urheilijan elämäntavan toteuttaminen
 • Terveellisen ruokavalion ja unirytmin ymmärtäminen ja toteuttaminen käytännössä
 • Ajankäyttö / vkr: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h, ruokailukerrat 5-7x

Huippu-urheilijaksi kasvaminen

 • Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen
 • Voimistelun ilon säilyttäminen
 • Vastuu omasta harjoittelusta ja siihen liittyvistä päätöksistä
 • Sitoutuminen kokoonpanoon ja pitkäntähtäimen tavoitteisiin yhdessä valmentajan kanssa
 • Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen
 • Roolimallina toimiminen
 • Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely
Teema / Ikävuodet0 − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 ja yli
Kodin rooli
 • Tuki ja kannustaminen
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen
 • Kokonaisliikuntamäärästä ja levosta huolehtiminen
 • Urheilijan ravitsemuksen peruspilareiden ymmärtäminen
 • Terveelliset ja tarkoituksenmukaiset ateriavalinnat
 • Yhteistyö valmentajan kanssa
 • Lapsen huolehtiminen harjoituksiin

Urheilijan ravitsemus www.sport.fi

Lapsen kasvu ja kehitys www.mll.fi

 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Tutustuminen seuratoimintaan ja seuran toimijoihin
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikunaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilua tukevan koulun valitseminen
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja kokonaisliikuntamäärästä huolehtiminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ravinnosta ja levosta huolehtiminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilua tukevan koulun valitseminen
 • Kuljeta, kustanna, kannusta
 • Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen
 • Omatoimisen harjoittelun tukeminen
 • Ymmärtää lisääntyvän harjoitusmäärän asettamat vaatimukset
 • Tuntee voimistelijan tukiverkoston
 • Kilpailu-uran taloudellinen tukeminen
 • Yhteistyö koulun ja valmentajan kanssa
 • Urheilulukion valinnassa tukeminen
 • Kannustaa ja ymmärtää voimistelijan tekemiä valintoja huippu-urheilun hyväksi
 • Taloudellinen tukija
 • Auttaa ajankäytön suunnittelussa ja päivittäisen kokonaisrasituksen hallinnassa
 • Tukee urheilijaa huolehtimaan terveellisestä ravitsemuksesta, riittävästä palautumisesta ja yöunista
Koulu ja opiskelu
 • Yhteistyö päiväkodin/koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa
 • liikuntapainotteinen päiväkoti/alakoulu
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen alakoulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen alakoulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen koulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Liikuntapainotteinen koulu
 • Urheiluakatemia
 • Yhteistyö koulun, kodin ja valmennustiimin kanssa tärkeää
 • Urheilulukio
 • Jatko-opiskelujen ja harjoittelun yhdistäminen
 • Työelämän ja harjoittelun yhdistäminen
Seuran rooli
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuminen huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen valmentajille
 • Yhteistyö Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Positiivinen seurahenki

 

 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Positiivinen seurahenki

 

 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimisteluun ammattimaiseen kehittämiseen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssan
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tukee urheilijoita taloudellisesti
 • Toimivan seuran sisäisen valmennusjärjestelmän varmistaminen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
 • Laadukkaan arkiharjoittelun varmistaminen
 • Sitoutuu huippuvoimistelun ammattimaiseen kehittämiseen 
 • Tukee urheilijoita taloudellisesti
 • Toimivan seuran sisäisen valmennusjärjestelmän varmistaminen
 • Tuomareiden kouluttaminen ja kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin lähettäminen
 • Tekee yhteistyötä Voimisteluliiton ja muiden yhteistyökumppanien kanssa
 • Positiivinen seurahenki
Teema / Ikävuodet0 − 6 6 − 8 8 − 11 11 − 13 13 − 15 15 ja yli
Liiton rooli
 • Tarjoaa laadukasta ohjaaja- ja valmentajakoulutusta jossa on huomioituna ikäryhmän erityistarpeet
 • Edistää yhteistyötä lasten valmentajien verkostoitumiseksi lajin sisällä ja ikäryhmän valmennuksen erityisasiantuntijoiden kanssa
 • Jakaa tietoa ja tuottaa materiaalia valmennuksen tueksi
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Kehittää lajin valmennus- ja testausjärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta jossa huomioituna ikäryhmän erityistarpeet
 • Jakaa tietoa ja tuottaa materiaalia valmennuksen tueksi
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Kehittää lajin valmennus- ja testausjärjestelmää ikäryhmän erityistarpeita ajatellen
 • Järjestää ja kehittää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Edistää yhteistyötä ikäryhmän valmentajien verkostoitumiseksi lajin sisällä sekä erityisasiantuntijoiden kanssa
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansainväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
 • Tarjoaa laadukasta valmentajakoulutusta
 • Tukee kansanväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita ja seuroja 
 • Tekee olosuhteiden kehittämistyötä
 • Etsii ratkaisuja urheilun ja opiskelun yhdistämiseksi
 • Tekee huippu-urheilun ja lajitoiminnan kehitystyötä
 • Kehittää lajin kansallista kilpailujärjestelmää ja tuomaritoimintaa
 • Kehittää lajin valmennusjärjestelmää
 • Järjestää liittojohtoista valmennustoimintaa (leiritys)
Olosuhteet
 • Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Olosuhteet tarjoavat mahdollisuuden lajitaitojen monipuoliseen harjoitteluun ja kehittämiseen
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu koulujen saleissa, harrastesaleissa ja seurojen telinesaleissa
 • Olosuhteet tarjoavat mahdollisuuden lajitaitojen monipuoliseen harjoitteluun ja kehittämiseen

 

 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Enintään 4 kokoonpanoa yhtä harjoitusaluetta kohti
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Harjoittelu telinesaleissa (jousikanveesi)
 • Enintään 4 kokoonpanoa yhtä harjoitusaluetta kohti
 • Riittävä hallikorkeus
 • Trampoliinit 
 • Volttivyöt
 • Turvallinen toimintaympäristö

Huippu-urheilun muutostyö
© Kirjoittajat 2011 - 2019. Ylläpito KIHU. Jaa linkki: Facebookissa, Twitterissä