Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 1.5.2018, muokattu viimeksi 12.9.2018

1. Rekisterinpitäjä

2. Tähän rekisteriin liittyvissä rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tuomas Vihinen
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä
Puhelin: 040 588 12 82
tietosuoja@kihu.fi

3. Rekisterin nimi

Urheilijan Polku järjestelmän käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterissä ylläpidetään verkkopohjaisen sovelluksen käyttäjätietoja. Käyttäjätiedot näkyvät niille KIHU:n ja Suomen Olympiakomitean henkilökuntaan kuuluville, joille on myönnetty sovelluksen käyttöoikeus. Kunkin järjestelmän käyttäjänä olevan lajiliiton käyttäjät näkevät toistensa järjestelmään tallentamat tiedot.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin ylläpitäjä tallentaa seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse syöttää tietonsa. Rekisteröidyn tietoihin voidaan mahdollisesti yhdistää hänen lajiliittonsa käyttäjän tallentamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon.

10. Tiedon säilyttämisaika

Tiedot säilytetään toistaiseksi.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää häntä koskevat rekisterimerkinnät poistettavaksi.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa pyytää omat tietonsa nähtäville.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä levan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ja siksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.